21 17 E. Middelbare school voor Handel en Administratie van den Heer E. Tymstra. F. Teekenschool der Maatschappij tot Nut van het Algemeen te Scheveningen. 700.— 250.- 350.— Eerste klasse. 11 Tweede klasse 14 Derde klasse22 Vierde klasse 33 Vijfde klasse. 32 en 4 toehoorders. Het eindexamen werd afgelegd door 24 leerlingen, van wie 23 het getuigschrift verkregen. Van deze laatsten bereiden zich thans 2 in de 6e klasse voor het leerling-consul examen voor, 11 zijn geplaatst op handelskantoren of bij verzekering- maatschappijen, 2 aan eene gemeente-secretarie, 3 studeeren voor acte boekhouden, 1 aan eene technische school in Duitschland, 1 voor Oost-Indisch ambtenaar te Leiden, 2 voor acte Staatsinrichting M. O. Van hen, die geen getuigschrift ontvingen, is één volontair aan eene gemeente-secretarie. Het schoolgeld bedraagt voor den voorbereidenden cursus f 200.per jaar en voor den tweejarigen cursus f 300.— per jaar. Voor het bijwonen van enkele lessen wordt het volle schoolgeld berekend. Het getal leerlingen dezer school bedroeg 116, waaronder 8 vrouwelijke en 4 die slechts enkele lessen volgden. Met September 1902 werd aan de school verbonden een cursus tot opleiding voor het acte-examen Staatinrichting M. O. De verdeeling der leerlingen over de verschillende klassen was als volgt: Het aantal leerlingen bedroeg voor den cursus 1902 03 71, als volgt verdeeld: De leeftijd der leerlingen varieerde van 12 tot 18 jaar; 16 waren ouder dan 18 jaar. 45 leerlingen volgden de lessen voor handteekenen, 34 bouwkunde, 17 werktuigkunde. Van den cursus 1901/02 legden 4 leerlingen het eind examen af, allen verkregen een eindgetuigschrift. De school genoot de volgende subsidiën Van het Rijk. Van de Provincie Van de Gemeente VERSLAG OMTRENT HET M1DDELB. ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 569