21 Commissie van Toezicht. le klasse 2e 3e 4e 5e 46 9 7 1 4 De samenstelling der Commissie onderging gedurende het jaarverslag verschillende wijzigingen. De heeren G. van Diesen en Mr. J. B. van Berckel, die respec tievelijk sedert 1882 en 1893 in de Commissie zitting hadden, en wier adviezen door ons steeds op hoogen prys werden 30 16 3 In den aanvang van dezen cursus konden de leerlingen geheel klassikaal worden in gedeeld. De afdeeling bouwkundig- en lijnteekenen werd verdeeld in 5 klassen en de afdeeling handteekenen in 3 klassen. De werkzaamheden zyn verdeeld volgens rooster als volgt en Lijnteekenen: Afdeeling Bouwkundig- le klasse: lijnteekenen, constructie en projectie. 2e projectie, houtverbindingen en steenverband. 3e detailleeren van kozijnen. 4e bekappingen en gevel-details. 5e a trappen. 5e eenvoudige plannen. Afdeeling Handteekenen. le klasse: plaatteekenen en draadfiguren. 2e blokteekenen en pleisterteekenen. 3e pleister en vlakversiering. Door plaatsgebrek moesten tien aspirant-leerlingen worden afgewezen. Evenals in den vorigen cursus, ontving de school van het Rijk eene subsidie groot f 300. van de provincie Zuid- Holland eene subsidie groot f 150.— en van de Gemeente ’s-Gravenhage eene subsidie groot f 300. -. Voor zoover zij een beroep gekozen hebben, is de bestem ming der leerlingen: voor het timmervak vak van steenhouwer, metselaar of loodgieter verver en glazenmaker smidsvak andere vakken r 18 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. I T) n n m r> 'i 16 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 570