21 19 De Plaatselijke Commissie van Toezicht op de Openbare en Bijzondere Scholen van Middel baar Onderwijs te 's-Gravenhage, P. R. Feith, Voorzitter. J. H. Andries, Secretaris. gesteld, verzochten aan den Gemeenteraad hun eervol ontslag. Wij zagen hen met groot leedwezen uit ons midden heengaan. In hunne plaats werden onderscheidenlijk benoemd: de heeren C. Lely, oud-minister van Waterstaat, en E. L. A. Penn, bankier, alhier. Tengevolge zijner benoeming tot Gouverneur van Suriname, trad de heer Lely reeds spoedig weer als lid der Commissie af; in zijne plaats werd benoemd de heer Mr. W. J. Snouck Hurgronje, Oud-Arrondissements-school- opziener, alhier. De heeren Jhr. Mr. P. R Feith en Mr. J. II. Andries werden respectievelijk herkozen als voorzitter en secretaris. De sub commissies voor het bezoeken der bijzondere scholen van M.O. ondergingen eenige wijzigingen. Zij zijn thans als volgt samengesteld: Voor de Academie van Beeldende Kunsten de HH. de Bruyn en Gevers Deynoot. Voor de Ambachtsschool: de HH. de Vries en Krabbe. Voor de Industrieschool voor meisjes: de HH. du Tour van Bellinchave en Penn. Voor de Teekenschool v/d R.-K. Volksbond: de HH. v. Marken en Penn. Voor de Teekenschool v,h Nut te Scheveningen de HH. Krabbe en Andries. Voor de Handelsschool-Tymstra de HH. du Tour van Bellinchave en Tellegen. De ook in dit jaar door den heer Wethouder van Onder wijs in de werkzaamheden der Commissie betoonde belang stelling, gebleken uit het geregeld bijwonen harer vergade ringen, werd door ons zeer op prijs gesteld. VERSLAG OMTREMT HET MIDDELB. ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 571