h 21 De Industrieschool voor meisjes. III. De Teekenschool van den Ned. Roomsch-Katholieken Volksbond. IV. i I if Inkomsten. :5s r ‘26 LEËKAMSSËX. Vakken van onderwas. L. o. handw. 1400 Hoofdacte. Wollenn aaien. 960 •24 d. Nutt. handw. <>3U Vakken van onderwijs. Inkomsten. LEERAREN. f 350 P. Haaring. Bevoegdheid of toelating. Bevoegdheid of toelating. Rekenen en Ned. taal. Teekenen. Fraaie handw. Teekenen. Nuttige handw. Teekenen. J. Dubel. J. Latour. F. C. v. d. Togt. Th. Klaassen. Nutt. handw. en mach, naaien. Teekenen. 1300 900 MO 12 b 10 24 2>’ M. o. teekenen. L. o. i L. o. 630 480 :«o 500 648 700 880 6 1 ti 6 ti ti 125 300 75 200 28 Iti 240 540 275 v J. H. W. Blom. H. J. van Wessem. G. C.W. v. d. Steen. A. E. L. v. Assen delft M. A. F. Delnoy. tijdeiyk aange steld A. Innemee. C. Cariot. M. Mulder Giaaf. H. Ph. Barbier. 20 24 t'' T Mej. Jacoba S. Beydals. Directrice. A. H. van Whlen. Rek. boekh. en natuurk. S. van Roosendaal. n E. J. van Nieuwen hoven. *f C. Happel. B. Meeter. Vakteekenen, vlakke meetkunde. Wandplaatteek. Bouwkunde. Werktuigkunde. Bouwkunde. L. o. handw. 65 bis. M. o. M. I. L. o. 56a. I M. o. M. I. en L. o. handw. 65 bis. L. o. handw. 65 bis. i L. o. handw. 65 bis. I M. o. M. I. handw. 65 bis. I M. o. M. I. en I. o. handw. 65 bis. Hoofdacte M. 0. K. XII. i Ned. taal, gesch. en aadrijksk. J Fraaie handw. L. o. handw. 65 bis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 578