1 41 i- door J. Cramer Smidsslop no. 4, en door J. de Niet Azn. van ongeveer 3,50 M- grond aan het verlengde gedeelte van de Ankerstraat, Sectie A. F., ns. 644 en 676, beiden gedeeltelijk, uitmakende eene gezam enlij ke opper vlak te van ongeveer negen aren, een en dertig centiaren, drie en veertig vier- kante decimeters. 11 van 4,49 M2 grond vóór perceel In erfpacht werden uitgegeven aan I. Koppen, geboren N i e u w k e r k, tot den 30sten September 1940, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f3,50, de 35 centiaren Gemeentegrond aan de Prins Willemstraat, welke, volgens de kadastrale registers, door genoemde I. Koppen, geboren Nieuwkerk, meer aan erfpacht in de perceelen kadaster Sectie A. G., ns. 1210 en 1211 worden bezeten dan bij de onder- handsche akte van den 19den Augustus 1842 op erf pacht werd uitgegeven; aan de Exploitatie-Maatschappij „Scheve- ningen” tot den 31sten December 1958, een gedeelte der zeeduinen ten noordoosten van het Kurhaus, ter grootte van ongeveer 10.000 M2 of zooveel meer of minder als bij latere kadastrale opmeting zal blijkeny kadastraal bekend als Sectie V., ns. 1907 en 1908 heiden gedeeltelijk, en Sectie A. F., no. 57 gedeeltelijk, zulks tegen betaling van een jaarlijkschen canon van 1’1300, voor het eerst op den Isten Juli 1905: zijnde de erfpachtster bij Raadsbesluit van 16 September 1902 vrijgesteld van de betaling van erfpachtscanon tot den 31sten December 1904; aan Mejuffrouw E. W. Kipp de 25 centiaren Ge meentegrond, deel uitmakende van het aan de Prins Willemstraat gelegen perceel, Sectie A. G., no. 1207, welke, volgens de kadastrale registers, door genoemde Mejuffrouw Kipp meer aan erfpacht in gemeld perceel worden bezeten dan bij de onderhandsche akte van den 3den October 1840 op erfpacht werd uit uitgegeven, en wel: o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 57