22 3 omtrent zou moeten voorafgaan aan het ontwerpen van een nieuw plan voor den bouw bij de Kortenaerkade, of verdere behandeling van de plannen voor de stichting van een Gym nasium aan de Waldeck-Pyrmontkade. Op verzoek stelden wij laatstbedoelde plannen, met afschrift van daaromtrent ingewonnen advies van den rector, weder in handen van Burgemeester en Wethouders. Eene nieuwe mogelijkheid om de zaak ten einde te bren gen werd vervolgens aangegeven, doordat genoemd college ons bij brief dd. 12 December mededeelde, dat hangende de overweging van de beschouwingen vervat in ons schrijven dd. 1 Juli, aan de Gemeente de gelegenheid geboden was, om voor ƒ100.000 eigenares te worden van een terrein aan de Laan van Meerdervoort en de Tasmanstraat, mits daarop een gymnasium zou worden gebouwd. Na overleg met den rector antwoordden wij daarop, dat, naar ons oordeel, dat terrein gunstig gelegen is voor een gymnasium en dat het mogelijk zou zijn daarop een geschikt gebouw met conciërgewoning te stichten, weshalve wij ver klaarden het hoogst wenschelijk te achten, dat de aankoop voor het aangegeven doel zou plaats hebben. Wij hopen dat 1903 het einde moge brengen van de lange lijdensgeschiedenis van deze aangelegenheid. Bij de gewone jaarlijksche bezichtiging van het gebouw bleek het verf- en pleisterwerk der verschillende lokalen veel te wenschen over te laten, doch met het oog op de waarschijnlijkheid, dat binnen een niet te lang tijdsverloop tot het stichten van een nieuw gebouw zal worden over gegaan, scheen het gewenscht voor een en ander geen groote kosten te maken en alleen het hoog noodige te doen verrichten. Ingevolge ons voorstel werd, bij Raadsbesluit van 6 Mei, goedgekeurd dat in het naast het Gymnasium-gebouw ge legen, daarmede verheelde huis, eene bergplaats werd inge richt voor ongeveer 90 rijwielen in rekken, waardoor in eene groote leemte werd voorzien. Evenals ten vorigen jare werd aan de afdeeling ’s-Graven- hage van de Vereeniging „Eerste Hulp bij Ongelukken”, bij Raadsbesluit vergund gedurende eenige avonden gebruik te maken van een lokaal van het Gymnasium, en werd, even eens by Raadsbesluit, aan de ’s-Gravenhaagsche Toynbee- vereeniging „Ons Huis” toegestaan op enkele avonden ge bruik te maken van het lokaal voor natuurkunde met de noodige instrumenten, voor een cursus in dat vak. 4. Personeel. Bij Raadsbesluit van 5 Augustus werd Dr. W. Meerum VEBSLAG GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 582