22 5 heer Stellwagen, wiens gezondheidstoestand niet toeliet hem zwaarder dan in den cursus 1901 1902 te belasten. Het onderwijs in natuur- en scheikunde, vroeger opge dragen aan Dr. J. Romeny werd, op ons voorstel, volgens schrijven van Burgemeester en Wethouders van 25 Augustus, verdeeld tusschen hem en den leeraar aan de hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus, E. A. Steinmetz, in dien zin, dat laatstgenoemde met den aanvang van den cursus 1902/1903, 5 uren onderwijs in natuurkunde en eerstgenoemde 7 uren in schei- en natuurkunde gaf. Met waardeering vermelden wij, dat eenige leeraren zich in het belang van het onderwijs bereid verklaard hebben hunne lessen in de 6de klasse in twee afdeelingen te geven, hoewel de klasse met den aanvang voor den cursus 1902/1903 niet werd gesplitst. De leeraar Dr. van Bemmelen nam zitting in de Commissie tot het afnemen van de examens B voor technoloog en C voor civiel Ingenieur, volgens de wet op het middelbaar onderwijs, nadat wij, op eene desbetreffende vraag van Burgemeester en Wethouders hadden verklaard, daartegen voor dit jaar geen bezwaar te hebben. De leeraren A. Sunier en Dr. E. F. Kossmann werden benoemd in de Commissie voor het afnemen der akte- examens M. Orespectievelijk voor Fransch en Hoogduitsch, nadat wij verklaard hadden daartegen geen bezwaar te hebben, mits van de diensten van die leeraren alleen dan zou worden gebruik gemaakt, wanneer zij geene werkzaam heden aan het Gymnasium te verrichten zouden hebben. Gelijktijdig met de vaststelling van de nieuwe verordening tot regeling van de jaarwedden der leeraren op 14 October, stelde de Raad, met ingang'van 1 Januari 1903, de jaarwedde van den leeraar in gymnastiek W. F. H. Hijmans vast op f 700, zijnde zulks eene verhooging met f 50. Als gevolg van die verordening ondergingen ook de wedden van rector, conrector en de overige leeraren met ingang van evenvermelden datum verhooging. Ingevolge ons voorstel werd in de Gemeentebegrooting voor 1903 de belooning van den portier op 8 per week - dat is f 1.— hooger dan vroeger uitgetrokken. VERSLAG GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 584