22 8 Op 31 December 1902 volgden 44 leerlingen, namelijk 16 uit de lste, 11 uit de 2de, 5 uit de 3de, 6 uit de 4de, 4 uit de 5de en 2 uit de 6de klasse het onderwijs in de Gymnastiek, dat nog altijd, wegens gebrek aan ruimte, gegeven werd in het gymnastieklokaal aan de openbare lagere school voor onvermogenden aan de Korte Lombardstraat alhier. De overgangsexamens werden afgenomen op 30 Juni, 1 en 2 Juli en hadden de volgende uitkomsten: 2. Van buitengewone. Bij den aanvang van den cursus werden voor de eerste klasse drie adspiranten geëxamineerd, waaronder eene vrou welijke; deze en ook een der twee mannelijke werden toe gelaten. Ook slaagde een candidaat voor de tweede klasse. Met den aan vang van het jaar 1902 werd aan een leerling der 5e klasse A toegestaan voortaan alleen toehoorder te zijn voor de oude talen en de wiskunde, terwijl een ander leerling van diezelfde klasse, die voor het diploma B zich voorbereidde, maar van studierichting wilde veranderen, sedert 1 April in dien zin toehoorder werd, dat hij wel alle andere vakken volgde, maar niet het onderwijs in de oude talen en geschiedenis, dat meer afzonderlijk bestemd was voor de A-leerlingen. Na een examen, afgelegd in den aanvang van Juli,, werd hem toegestaan met 1 September als gewoon leerling in de zesde klasse A plaats te nemen. 6. Gedrag der leerlingen, gang en uitkomsten van het onderwijs. Over het algemeen gaven het gedrag en de ijver der leer lingen reden tot tevredenheid. Het onderwijs in het Hebreeuwsch werd gedurende den cursus 1901 1902 gevolgd door 3 leerlingen uit de 6de en sedert October 4 uit de 5de klasse, waarvan zich echter in Februari één terugtrokin den loopenden cursus 1902 1903 door drie leerlingen uit de 6de en vijf uit de 5de klasse. VERSLAG GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 587