I 42 aangegaan met den Staat der Nederlanden, waarbij de Gemeente tot wederopzegging, tegen betaling eene jaarlijksche recognitie van f 10,vergun- a. eeuwigdurend, gerekend te zijn ingegaan den Isten September 1902, de aan de noordzijde van den oor spronkelijk bij de voormelde akte van 3 October 1840 in erfpacht uitgegeven grond gelegen oppervlakte, groot 18 centiaren, tegen een jaarlijkschen canon van fl,80; b. gedurende het tijdvak, gerekend te zijn ingegaan den Ixten September 1902 en eindigende den 22 November 1934, de aan de zuidwestzijde van den oorspronkelijk, bij de evengemelde akte van 3 October 1840 in erfpacht uitgegeven grond gelegen oppervlakte, groot 7 centiaren, tegen een jaarlijkschen canon van f 0,70: aan P. N. Baak tot den 31sten Juli 1934, tegen be taling van een jaarlijkschen canon van f 1,50, de 1.5 centiaren Gemeentegrond, deel uitmakende van bet nabij de Prins Willemstraat gelegen perceel, Sectie A. G., no. 1198, welke, volgens de kadastrale registers, meer aan erfpachtsgrond in dat perceel zijn begrepen dan bij de onderhandsche akte van den 17den November 1835 op erfpacht werd uitgegeven. Door de Gemeente werden overeenkomsten I. aan van ning wordt verleend: tot het plaatsen en hebben van een ijzeren tele- phoonstelling voor ten hoogste 100 abonnementen op het dak boven het gebou-w der Hoogere Krijgsschool, kadaster Sectie E.. no. 1928; b. tot het aan dat gebouw bevestigen en hebben van een kabelkast van hout of van ijzer en een dradenbundel; tot het doen betreden van het dak van gemeld gebouw door de daarvoor nader aan te wijzen ambte naren en werklieden der Gemeente voor de in verband met den bouw en de exploitatie van het telephoonnet te verrichten werkzaamheden II. met de „Maatschappij Zeebad Scheve- ningen”, waarbij die Maatschappij, gedurende het tijdvak, ingegaan den 29sten Maart 1902 en eindigende <7.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 58