GYMNASIUM TE ’S-GRAVENHAGE. TOESTAND OP 31 DECEMBER 1902. I 22 I s 2) 4) 8) .s L 127. I I - Bijlage II. Toehoorders. CUKATORE N. LEERLINGEN. N. E E E R L A 11 Jaarwedden. Geinstal- Aetc van onder- VAKKEN Academische N A M E N. Benoemd. N A M E N. leerd. wijzers. VAN ONDERWIJS. Bedrag. graad. 6 Nov. 1888. 29 Nov. 1888. Jhr. Mr. D. G. 10 ƒ4000 Totaal. Rector. 1 100 204 12 Juli 1897 ■-’)! 1 Oct. 1905. I; Dr. J. Al. Benten. Conrector. 6 Nov. 1888229 Oct. 1888.1 18 3500 van li Dr. W. L. van Meurs. 15 Nov. 1878 I 18 2750 Lee raar. Mr. W. J. Snouck Hurgronje. 6 Dee. 1892. 17 Dec. 1892. 1 Sept 1892. 19 2500 Mr. J. S. D. 26 Juni 1894. 29 Juni 1894. 20 1 Sept. 1895 4) 2250 29 Oct. 1895.! 9 Nov. 1895. Dr. R. S. Tjaden Modderman. 1 Jan. 1897 5) 21 2250 Jhr. Mr. J. Roell. 27Maart 1900. 12 Mei 1900. 1 Jan. 1898 i 21 2750 “'i 23 Oct. 1900. 17 Nov. 1900. 1 Oct. 1902. 1 Nov. 1899 j 22 2000 1 Nov. 1902 20 2000 IS 1 Mei 1883 2800 Al. O. A. Sunier. 23 Fransche taal. M. O. 2700 Fransche taal. 4 400 M. O. Duitsche taal. 14 2500 Lee raar. 1 Sept. 1892. Al. O. Engelsche taal. 2700 18 AL 22 2500 Al. O. en Re- 19 1900 Nederl. 1 Sept. 1902. Wiskunde. Leeraar. 1 Jan. 1874. 22 2700 I Dr. W. van Loghem. Wiskunde. 1 Sept. 1879. i 2700 22 I Dr. J. Romeny. Scheikunde. I Sept. 1899 H) 7 E. A. Steinmetz. Natuur- en Scheikunde. 1 Sept. 1902. 500 5 Dr. J. F. van Bemmelen. Natuurlijke historie. 10 Sept. 1894. 14 2000 Dr. A. C. Duker. Hebreeuwsche taal. 1 Sept. 1887. 4 550 W. F. H. Hijmans. Gymnastiek. Al. 0. 15 Nov. 1878. 8 650 Sedert 1 Oct. 1878 tijdelijk; van 1 Januari 1879 1 Sept. 1892. 1 Sept. 1897. 1 April 1894. 1 Sept.. 1902. Dr. II. J. de Dompierre de Chaufepié. Tijdelijk leeraar. Aardrijkskunde sehiedenis. Doctor in de godgeleerdh. Doctor in de klassieke letteren. Doctor in de Ned. Lett. Phil. Nat. Doctor. Hum. Dr. Litt. Tijdelijk leeraar. Getal op 31 Dec. 1902. J aar- lijksch minerval van eiken I leerling, i 7) I TITEL. 2 Doctor in de plant- en dierkunde. Doctor in de wis- en na tuurkunde. Docts. in de wis- en na tuurkunde. van Tevlingen, Voorzitter. h Dr. W. Mceruni Ter- wogt J r. h A. W. Stellwagen. Getal op 31 Dec. 1902. i A. Haringx. I| Dr. E. F. Rossman. I R. ten Raa. i Al. J. Kollewijn. i Dr. A. J. Barnouw. Geschiedenis en Natuur- en Aantal uren door hen gegeven. 1 Dagteekeniug waarop I de benoeming is ingegaan. Sedert 1 Sept. 1878 tijdelijk. Sedert 1 Oct. 1894 tijdelijk. Sedert 1 Sept. 1896 tijdelijk. Sedert 1 Sept. 1897 tijdelijk met de waarneming der lessen belast. Sedert 1 Sept. 1899 tijdelijk met de waarneming der lessen belast. Sedert 23 Oct. 1899 tijdelijk. Sedert 16 Jan. 1883 tijdelijk. I Aftreding. I Dec. 99. 108. 111. 128. 123. 122. 123. j 112. i 121. 133. 145. 153. i 153. i 154. 161. 159. 1 159. I 166. 184. j 202. 205.1 19S. i IIJ. AI. Jaeger. 1 Juni 1897 i Grieksche en Latijusche taal en letterkunde. Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde. Grieksche taal en letter kunde en geschiedenis, j Latijusche taal en letter- I kunde. Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde. Uit welke i fondsen. Gemeentel kas. 1 Oct. 1905. Dr. tE. W. Timmerman. Dit getal bedroeg op 31 1879: 1880: i! 1881: 1882: 1883: 1884: 1885: ji!886: 1887: II 1888: 111889: 1890: 1891: 1892: 1893: 1894: 1 1895: 1896: 1897: 1898: 1899: 1900: 1901: 1 Oct. 1905. |i Dr. C. Brakman Jz. 1 Oct. 1905. |Dr. O. A. A.J.Grecbc. I 1 Oct. 1902. Dr. E. B. Koster. |Dr. H. Cannegieter Tz. 1 Oct. 1902. j Dr. Th. F. H. van Aalst. I 1U) Volgens het leerplan, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 21 Juni 1887 (Staatsblad N“. 1057), wordt in de 2de klasse van 1 Sept, tot 1 Jan. 8 uren, na 1 Jan. 5 uren Grieksch onderwezen. De 3 uren vóór 1 Jan. aan het Grieksch besteed, worden na 1 Jan. voor het Hoogduitse!) gebruikt. Mitsdien geeft de leeraar Dr. Kossmann na 1 Jan. in elke der afdeelingeu ILz en Hé nog 3 uren, dus in het geheel 20 uren les en hebben daarentegen de heeren Dr. Cannegieter (in II«) en Dr. Koster (in Hé) ieder 3 uren minder onderwijs in het Grieksch te geven; na 1 Jan. heeft dus Dr. Cannegieter 19 uren te geven en Dr. Koster 18 uren. n) Aan Dr. Romenij, die met 1 Sept. 1899 zijne betrekking van leeraar in de scheikunde aan de hoogere burgur- school met 5 jarigen cursus heeft aanvaard, bleef door Burgemeester en Wethouders op grond van art. 8 der Verordening voor de openbare scholen van middelbaar onderwijs, het onderwijs in natuur- en scheikunde aan het gymnasium opgedragen. Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde. van Doorn, Secretaris. Leeraar 1 Sept. 1876—1 Sept. 1895, conrector 1 Sept. 1895—1 Juni 1897. 1 af leeraar. Art. 16 voorlaatste alinea der wet op het H. O. in verband met art. 89 der wet op het M. O. Grieksche en Latijusche I taal en letterkunde en oude geschiedenis. Latijusche taal en letterk. en oude geschiedenis. Nederlaudsche taal en let terkunde. Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde. Jhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland, Ondervoorzitter.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 590