Bijlage 23 Bij de intrede van het nieuwe Academiejaar heeft de Raad van Bestuur wederom de eer een beknopt overzicht aan te bieden van al het geen deze instelling in het afgeloopen tijdvak weervaren is. Wees de inleiding van het vorig ver slag op den buitengewonen toevloed van leerlingen, die zelfs de onmiddellijke benoeming van drie nieuwe leeraars vor derde in het nu afgeloopen leerjaar bedroeg het aantal leerlingen slechts 756, dus 64 minder dan in het voorgaande tijdperk. Vermoedelijk ligt de reden voor die daling van het leerlingencijfer in het verrijzen van bijzondere teekenscholen, zooals die van Armenzorg, de Teekenschool te Scheveningen en andere bijzondere inrichtingen. De steeds wisselvallige rijzing en daling van het aantal leerlingen wijst des te dringender op de noodzakelijkheid onl zich zoodanige vaste inkomsten te verzekeren, dat men niet uitsluitend afhankelijk blijve van de onzekere opbrengst der schoolgelden. Ook in het afgeloopen leerjaar heeft de Raad van Bestuur alles in het werk gesteld om zoo van Rijk als Provincie zoodanig subsidie te verkrijgen, dat de Academie niet langer van toevallige, geheel onzekere inkom sten afhankelijk zij. Op 6 Februari jl. wendde zich de Raad van Bestuur daar toe tot H. M. de Koningin, met het dringend verzoek om aan de Haagsche Academie een Rijkssubsidie te verleenen, dat haar in staat zou stellen aan de groote eischen van het onderwijs te voldoen, de leeraren een behoorlijke bezoldiging toe te kennen en de nog steeds ontbrekende leer- en hulp middelen aan te schaffen. In verband met een onderhoud, dat eene Commissie uit den Raad van Bestuur in Juni jl. met den Minister van Binnenlandsche Zaken mocht te beurt vallen, werd daarna in een uitvoerig schriftelijk betoog met cijfers aangetoond, dat inzonderheid de uitgebreide winteravondcursus, welke geheel en al voor het vakonderwijs van den toekomstigen ambachtsman bestemd is, verreweg de aanzienlijkste uitgaven vordert. De kosten van den dagcursus in het schilderen en die van den namiddagcursus worden ruimschoots gedekt door het hooge schoolgeld. Zelfs in den cursus voor het opleiden van teekenleeraren en leeraressen kunnen de hooge uitgaven, DRIE EN VEERTIGSTE VERSLAG van dm toestand der Academie ran Beeldende Kunsten te ’s-Gravenhage over 1901 1902.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 596