1 23 noten er 29 gratis onderwijs, terwijl 25 voor rekening van Academieleden aan den cursus deelnamen. Het aantal vrouwelijke leerlingen, dat den dagcursus in het schilderen en dien voor Middelbaar Onderwijs bezocht, overtrof opnieuw verreweg dat der mannelijke leerlingen. Aan de schilderklasse namen 35 vrouwelijke en 12 manne lijke leerlingen deelde cursus M. O. werd door 63 vrouwe lijke en 26 mannelijke leerlingen gevolgdvoor den dagcursus in Kunstnijverheidsvakken waren 3 vrouwelijke en 23 man nelijke leerlingen ingeschreven Op Woensdag en Zaterdag werd de namiddagcursus door 21 vrouwelijke en 6 mannelijke leerlingen bezet. Van 1 Januari tot ultimo Maart 1902 werd des avonds tweemaal per week, op verzoek van eenige dames, een cursus voor het teekenen naar ongekleed model, uitsluitend voor vrouwelijke leerlingen, geopend. Zestien jonge dames schaarden zich om het model en teekenden met grooten ijver. De Zomerochtendcursus bestond uit 35 leerlingen. Aan den dagcursus in het schilderen namen van Mei tot October 23 vrouwelijke en 13 mannelijke leerlingen deel. De zomercursus M. O. werd gevolgd door 65 vrouwelijke en 25 mannelijke leerlingen. Voor den cursus in Kunst nijverheidsvakken waren 6 vrouwelijke en 18 mannelijke leerlingen ingeschreven. Voegt men dus de 35 leerlingen van den Zomerochtendcursus bij het cijfer van 756, dan ver krijgt men 791 leerlingen, die in het afgeloopen Academie jaar de lessen volgden. Aan het examen voor de acte Lager Onderwijs Handtee- kenen, dat in den afgeloopen zomer hier ter stede plaats vond, namen 332 candidaten deel. Aan 131 daarvan werd de acte uitgereikt. Van de 30 leerlingen onzer academie, die daaraan deel namen, zijn 26 geslaagd, derhalve een buitengewoon gunstig resultaat. De namen der geslaagden zijn de dames Westenberg, van den Berg, Sickens, De Blaauw, Tip, Pigeaud, Gelinck, Boon- acker, Vliegenthart, Heijning, Van Ravenswaay, Meeter, Keijser, Van Olst, M. en H. Jansen, Van Löben Seis, Pilaar, Perk; en de heeren Ising, Röder, Burger, Von Dewall, Jor- dens, Van der Valk en Van der Zee. Aan het examen voor de acte Middelbaar Onderwijs-Hand- teekenen namen uit geheel Nederland 72 candidaten deel. Tot dit aantal behoorden 20 leerlingen der Haagsche Academie. Aan slechts 17 candidaten in het geheel kon de acte worden uitgereikt. Onder deze waren 8 leerlingen der Haagsche Acade mie, te weten de damesVan Asten van Zijl, Belinfante, Dollée, Numans, Stieltjes, Tol en de heeren Hardenberg en Haas. 4 VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 599