I p 1 43 De volgende Gemeenteëigendoinnien werden in het afgeloopen jaar verhuurd: III. met de Holla ndsche IJzeren Spoorweg- Maatschappij, betreffende het vervoer door die Maat schappij van vuil en faecale stoffen tusschen de asch- stalen te Scheveningen en te ’s-Gravenhage, gedurende het tijdvak van 1 Mei 1903 tot 30 April 1908. aan het Bestuur der „Damesvereenigi'ng ter beoefening van Joodse he Letterkunde en Geschiedenis” een lokaal in het Gemeentegebouw Wagenstraat no. 119, van 1 Juni 1902 tot 31 Mei 1903, op twee avonden per week, voor f 10; den 28sten Maart 1912, aansluiting verleent aan hare inrichting voor opwekking van electrischen stroom, thans gevestigd in het Kurhaus, aan de kabels, behoo- rende bij de Gemeentelijke installatie voor de verlichting van den strandweg door middel van 24 electrische booglampen, waarvan 23 geplaatst op den weg en 1 aan de brug van het wandelhoofd, en voorts aan de Gemeente vergunning verleent, om in gemelde in richting voor opwekking van electrischen stroom te hebben een schakelbord en een electriciteitmeter, sy steem Dr. Aron. Als vergoeding voor de bij deze overeenkomst om schreven verplichtingen der gemelde Maatschappij zal de Gemeente haar betalen f 0,25 per eenheid van 1000 Watt-uren naar de aanwijzing van den evenbedoelden electriciteitmeter aan de Commissie van Beheer der Israë li tsche Fröbelinrich ting de benedenlokalen in het huis Raamstraat no. 34, gedurende het tijdvak van 9 Juli 1902 tot en met 1 October d, a. v., voor f 120; aan het Bestuur der Str ij k or ke s t v ereen i ging „Euterpe” een lokaal in het Gemeentegebouw Wagen straat no. 119, op één avond per week, gedurende de tijdvakken van 1 Augustus 1902 tot 30 April 1903 en van 1 Augustus 1903 tot 30 April 1904, tegen een huur prijs van f 10 voor elk tijdvak;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 59