23 Op den 10,;n Mei 1902 had de Raad van Bestuur het voor recht, den heer Lodewijk Mulder, die van 1877 tot 1888 met ijver en degelijkheid het lidmaatschap van onzen Raad ver vuld heeft, schriftelijk- geluk te wenschen met zijn rachtigsten verjaardag. Op dienzelfden dag vond in eene huishoudelijke vergadering, na eene toespraak van den Voorzitter tot de leerlingen, de uitdeeling der prijzen aan de bekroonden plaats. De Jury, welke zich met de beoordeeling van den ge deeltelijken winterarbeid wel had willen belasten, bestond voor de Afdeeling Bouwkunde: uit Professor Klinkhamer, van de Polytechnische school te Delft, en den heer Molenaar, bouwkundige alhier; voor de elementaire afdeeling: uit den hoofdleeraar Kuyper en den leeraar Laaglandvoor de klasse Werktuigkundig-teekenen en ijzerconstructie: uit den In genieur Schlüsen. Daarna is de Tentoonstelling van het gezamenlijk werk der leerlingen uit alle afdeelingen tot 20 Mei geopend geweest, door een zeer talrijk publiek bezocht en door bevoegden gunstig beoordeeld. De staat van ontvangsten en uitgaven, waarmede dit kort overzicht sluit, wijst duidelijk aan, dat alléén tengevolge van de verhooging van het gemeentelijk subsidie, zonder daarbij nog uitvoering te geven aan de beoogde traktements- verbetering, de rekening zonder nadeelig saldo kon worden afgesloten. inkomsten uit het besproken legaat van vrouwe J. N. A. Var- kevisser, eerder Weduwe van den heer P. M. van de Laar, laatstelijk van den heer J. C. Th. Vigelius. In dit aan de gemeente ’s-Gravenhage vermaakt legaat wordt de jaarlijksche rente, groot ƒ462 50, van een daartoe vastgezet kapitaal ter beschikking gesteld voor het uitreiken van prijzen in ver schillende wedstrijden op het gebied der beeldende kunsten. Na rijpe overweging heeft de Raad van Bestuur zich bereid verklaard, in het belang der beeldende kunsten en ter aan moediging zoo van de leerlingen der Haagsche Academie als van andere instellingen, zich te belasten met het in uitvoering brengen van genoemd legaat. t 6 VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 601