23 Rekening over liet Aeademie-jaar 1901—1902. ONTVANGSTEN. 100.- f 38843.— UITGAVEN. f f 38843.— ’s-Gravenhage, 19 November 1902. De Raad van Bestuur voorn oemd: 2484.93 237.93 255.86 17.42 2.75 130.- 528.345 Nadeelig saldo onder Uit0 September 1901 Kosten van onderwijs Salaris van den Secretaris v/d Raad van Bestuur Studiën, Voorbeelden, Modellen en Boekwerken Verlichting en Verwarming Schrijf- en Drukloon, Advertentiën en Admini stratiekosten Dienend personeel en verdere kosten van ver schillenden aard Bekroning en prijsuitdeeling Aanschaffen en Onderhoud van Meubilair Saldo in kas onder Uit0 September 1902 W. J. SNOUCK HURGRONJE, Voorzitter. Joh. GRAM, Secretaris. f 16250.- - 200.— 711.50 - 16385 - 45.75 16.715 - 30102.05 - 500. - - 1742.96 - 2956.79 Subsidie van de Gemeente Extra toelage der Gemeente Subsidie van de Provincie Zuid-Holland Bijdrage van H. M. de Koningin Contributie van Leden Begunstigers Schoolgelden over 1901 1902 Boeten wegens te laat aanmelden van leerlingen Voor de verwarming der lokalen vanhetKunst- Nijverheids-Museum Van den Directeur voor verkoop van exemplaren Meetk. Canon Van de firma Smits, voor verkoop van exem plaren Meetk. Canon Rente van gelden in deposito 7 VERSLA» ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. 18.- - 3000.— 2000.—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 602