24 5 Vrouwen. Totaal. 133 239 106 71 35 36 310 168 142 6 6 2 2 35 68 33 107 242 135 310 Mannen. alzoo beliep het aantal verpleeg den op 31 December 1902 Nederduitsch-Hervormden Roomsch-Katholieken. Evangelisch-Lutherschen Ned. Israëliet 1 4 45 4 11 225 79 5 1 3 7 De bevolking van het Bestede- lingenhuis bestond op 1 Jan. 1902 uit werd in den loop des jaars ver meerderd door opneming van zoodat in het geheel verpleegd zijn daarvan zijn: overleden op verzoek ontslagen willekeurig weggegaan in het Oude Liedenhuis der R.-Kath. Gem. opgenomen naar het Geneesk. Gesticht voor krankzinnigen overgebracht wegens wangedrag verwijderd Het aantal bedeelden bedroeg dus 2 gezinnen minder doch 114 personen (leden des gezins) meer dan het vorige jaar, terwijl het gezamenlijk bedrag der verstrekte ondersteuning f253,66' meer heeft bedragen dan in 1901. Alsnu overgaande tot de mededeeling van hetgeen be trekking heeft op de verzorging van bejaarde of zeer invaliede personen in zijn bestedelingenhuis, zij vermeld dat het Gesticht thans, wat de inrichting betreft, aan zijne bestemming en tevens over het algemeen aan alle redelijke eischen eener doelmatige verpleging voldoet. waarvan 4 tijdelijk in het Gemeenteziekenhuis werden ver pleegd zijnde in het geheel 3 verpleegden meer dan op hetzelfde tijdstip des vorigen jaars. De 310 bestedelingen zijn naar de verschillende kerkgenootschappen te verdeelen als volgt: VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. 22 23

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 613