24 6 f 10403,47'' 1778,785 2056.12 578,56r’ 2534,45 f 17351,39s De uitgaven van het Bestedelingenhuis bedroegen: voor voeding kleeding en ligging vuur en licht allerlei behoeften beheer Het aantal verpleegden, 310 met 86155 verpleegdagen, wijst in verhouding tot 1901 een meerder aantal personen aan van 25, terwijl dat der verpleegdagen 740 hooger is geweest. De gezamenlijke kosten bedroegen f 1036,34*/2 minder dan het vorige jaar. De kosten voor iederen bestedeling bedroegen ongeveer 20 cent per dag, f 1,41 ’s weeks en over het geheele jaar f73,51 of in het geheel f5,19 voor iederen verpleegde minder dan in 1901. De lagere kosten van verzorging in het Be stedelingenhuis zyn in hoofdzaak een gevolg van de omstan digheid, dat minder is uitgegeven voor kleeding en ligging en voor vuur en licht. Daarenboven zijn gedurende 1902 door het Burgerlijk Arm bestuur in verschillende gestichten of bij bijzondere personen moeten verpleegd worden 397 personen, of 6 minder dan in 1901, van wie sommigen tegen betaling van een deel van den verzorgingsprijs. Die verzorging betreft voornamelijk de verplichte uitbe steding van kinderen, die door hunne ouders, wier ver blijfplaats door de politie dikwijls niet is kunnen opgespoord worden, waren verlaten, of van wie de ouders in eenig ziekenhuis werden verpleegd of wel tot gevangenisstraf waren veroordeeld. Ofschoon nu voor sommigen dezer bestedelingen de ver zorging soms slechts tijdelijk behoefde plaats te hebben, hadden de kosten deswege belangrijken invloed op het bedrag der uitgaven, waartoe het Burgerlijk Armbestuur zich ver plicht heeft gezien. Die verzorging of uitbesteding geschiedde blijkens de hier volgende tabel, welke tevens de plaats gehad hebbende mu- tatiën aanwijst, op de volgende wyze: n L VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 614