24 10 10 20 30 40 50 60 98 193 153 401 621 364 269 229 178 geneesmiddelen uit de Gemeenteapotheek zijn verstrekt ge worden ten behoeve van sommige verpleegden in de Diaconie- gestichten der Ned. Herv. Gemeejjte, bedragende het aantal daartoe in geneeskundigen onderstand opgenomen 209 in de Oudelieden-gestichren en 346 in het Weeshuis. Eene vergelijking dezer opgave met die over 1901 geeft, voor zooveel betreft de in de 8 eerste geneeskundige afdee- lingen in doorloopenden geneeskundigen onderstand opge nomen personen, in 1902 een lager cijfer van 54 gezinnen en van 147 personen (leden des gezins beneden de 18 jaar) minder, terwijl het totaalcijfer der verpleegden in gestichten, die den onderstand genoten, volgens de met 1 Januari 1895 vernieuwde en met zorg bijgehouden registers, 975 heeft bedragen, benevens 555 verpleegden in de Diaconiegestichten der Ned. Herv. gemeente. Bij bet lager cijfer der in doorloopenden geneeskundigen onderstand opgenomen gezinnen, bedroeg het aantal uitge reikte zieken briefjes, welke persoonlijk en niet langer dan eene maand geldig zijn, in de acht eerste onderstandswijken 246 en in de 9de onderstandswijk. waarin Scheveningen is gelegen, 83 meer dan gedurende 1901. De verstrekking van breukbanden enz. had in 1902 ten behoeve van 370 personen plaats, terwijl de daarvoor ge maakte kosten f 154,15 meer dan het vorige jaar hebben bedragen. Over de verpleging in het Ziekenhuis valt te vermelden, dat, terwijl daarin op ultimo December 1901 nog 224 personen in verpleging waren gebleven, blijkens de hier vorenstaande op gaven, in den loop des jaars, op verklaring van onvermogen, werden opgenomen 2433 lijders, welke 2657 personen, samen gedurende 100.481 dagen zijn verpleegd, alzoo 294 verpleegden en 18.979 verpleegdagen meer dan in 1901. Het aantal ver- pleegdagen door elkander genomen bedroeg voor ieder on geveer 38 dagen, of 5 dagen meer dan het vorige jaar. Voor die verpleging worden, zooals bekend is, ingevolge Raadsbesluit van 26 Augustus 1884, geene kosten meer vergoed. Van de genoemde 2657 verpleegden waren: beneden het jaar tot 5 jaar oud tusschen 5 en 10 jaar 20 30 40 50 60 70 n n V n n j) VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 618