24 11 121 30 274 2114 2388 zoodat er op 31 December nog in verpleging waren 269 personen, zijnde 45 verpleegden meer dan op hetzelfde tijdstip des vorigen jaars. Ter zake van dezen geneeskundigen onderstand werd door het Burgerlijk Armbestuur in 1902 betaald aan geneesmid delen, uitsluitend te Scheveningenf 1762,55 aan breukbanden1082,50 Tezamen f 2845,05 Behalve de kostelooze verstrekking van geneesmiddelen uit de gemeenteapotheek, uitsluitend voor zoodanige lijders, die door het Burgerlijk Armbestuur in geneeskundigen onderstand waren opgenomen, geniet de Vereeniging de Algemeene Haagsche Polikliniek, ingevolge Raadsbesluit van 15 December 1896, Bijl. blz. 153 19, voor de behandeling van arme schoolkinderen eene jaarlijksche subsidie uit de Gemeentekas van f 500. Met opzicht tot de gratis-inentingen blijft het Burgerlijk Armbestuur herinneren de belanglooze zeer te waardeeren zorg door de alhier gevestigde Vereeniging voor Koepok inenting aan die taak besteed. Omtrent den staat der bezittingen, waarvan het Burgerlijk Armbestuur gewoon is aan het slot van zijn verslag mede- deeling te doen, zij vermeld, dat in den loop van het dienst jaar het ten name van het Burgerlijk Armbestuur inge schreven kapitaal is vermeerderd met f 500 door de verkregen aandeelen en legaten aan de algemeene armen vermaakt, te weten van: lu. Mevrouw J. N. A. Varkevisser wed. C. J. T. Vigelius f 122,— 2°. Mejuffrouw L. J. Dohna219,60 3°. D. J. C. v d. Lubbe wed. Q. v. Rijn 50,48 Voor genoemd bedrag werd bovenstaande inschrijving aangekocht door bijvoeging van f 17,92, afgeschreven van het bedrag ten name van het Burgerlijk Armbestuur, inge schreven bij de Spaarbank der Maatschappij tot Nut van het Algemeen, zoodat de kapitalen in dat Grootboek inge schreven derhalve bedragen: a. ten name van ’s-Gravenhage (het Burgerlijk Armbestuur te) letter S deel 51, no. 15505 f 81.700 en b. ten name van ’s-Gravenhage (het gewezene Valentijns- tusschen 70 en 80 jaar 80 90 90 „100 Daarvan zijn in den loop des jaars overleden en hersteld ontslagen VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 619