24 12 Het Burgerlijk Armbestuur, G. de Wijs, Voorzitter. W. J. Bolderman, Secretaris. gilde), waarvan het beheer is opgedragen aan het Burgerlijk Armbestuur, f 700. Bij de alhier gevestigde Spaarbank der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, staat echter met inbegrip der rente tot 31 December 1902 nog te zijnen name ingeschreven f56,01. Voorts bezit het Burgerlijk Armbestuur een magazijn van kleeding-, ligging- en dekkingstukken, gelijk is aangewezen in de hierbij gevoegde tabel. VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 620