Btylage 26 Namens het Bestuur der Vereeniging voomoemd, De Secretaris H. SMISSAERT. Den EdelAchtb. Heeren Burgemeester en Wethouders tan 's-Gravenhage. In antwoord op Uwe missive n°. 11300, le afd. A (Ge meenteverslag;, heb ik de eer U mede te deelen, dat de Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te ’s-Gravenhage bezit 168 woningen aan de Van-der Duijn- en Van-Hogendorpstraten, 117 aan de Java- en Parainaribostraten, 50 aan de Loosduinsche brug, 46 aan de Gedempte Sloot en Bakkersstraat, 18 aan den Noordwal, 12 aan het Hofspui, 137 aan de Hoef kade en 46 genaamd de Del pratswoningen De verschillende woningen werden in goeden staat ge houden en geregeld verhuurd. De toestand der geldmiddelen is bevredigend. VERSLAG van het Bestuur der Vereeniging tot ver betering der woningen van de arbeidende klasse te 's-Gravenhage, over het jaar 1902.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 623