I I I I I I f f I II H te 1 ffi ió By lage 27 VERSLAG DER VEREENIGING voor het verstrekken van warm voedsel aan arme schoolkinderen, te 's-Gravenhage, over 1901 1902. De jaarlijksche inzameling der contributiën en giften, waarmede in de maand November een aanvang werd ge maakt, bedroeg met inbegrip van eene vorstelijke bijdrage van Z. K. H. den Groothertog Wilhelm Ernst van Saksen, de opbrengst van de bussen, die door de goedgunstige beschik king van de Directie der Trammaatschappij gedurende de Kerstweek in de tramrijtuigen waren geplaatst en eenige later ingekomen giften, in het geheel f 7299.49. Het batig saldo van het vorige dienstjaar ten bedrage van f 192.75s hierbij gevoegd, geeft in het geheel f 7492.24L Dit bedrag is aan merkelijk minder dan dat van vorige jaren. Het overlijden van verscheidene leden der Vereeniging, waaronder twee weldadige stadgenooten, die het bestuur jaarlijks met drie honderd gulden steunden, deed de vrees ontstaan, dat de inkomsten niet voldoende zouden zijn, om de voeding van meer dan duizend kinderen eiken dag van 9 December tot in de laatste dagen van Maart 1902 geregeld voort te zetten, maar door eene toevallige bate van het legaat van wijlen den heer P. J. Grandia werd het aanzienlijk tekort van ruim f 900 gedekt en kon het bestuur aan alle aanvragen voldoen en de voeding tot 22 Maart geregeld voortzetten. Mocht het bestuur in vorige verslagen dikwijls met dankbaarheid melding maken van de ontvangst van bijdragen, door ver schillende Vereenigingen bijeengebracht, thans kan het dit niet doen, en daarom neemt het de vrijheid zanggezelschap- pen, muziek- en gymnastiekvereenigingen enz., die zoo gaarne het nuttige met het aangename vereenigen, er op te wyzen, dat de opbrengst van uitvoeringen van deze en dergelijke gezelschappen, door den penningmeester, den heer 0. Gebel, Heerengracht 15, ten behoeve der kindervoeding steeds met dankbaarheid zal worden aanvaard. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 624