27 2 In het Bestuur der Vereeniging heeft in het vorige dienst jaar weinig verandering plaats gehad. De bestuursleden, de H.H. P. J. van der Burgh, Mr. J. J. Barnet Lyon, Mr. N. A M. van Aken, E. Sieburgh, R. L. van der Pijl en Jac Pronk Nzn., die volgens rooster in het jaar 1901 moesten aftreden, werden in de Algemeene Vergadering van 12 October bij acclamatie herkozen. Tot nieuwe leden werden benoemd de H.H. L. Kloet en C. J. Hoffmann, welke laatste zich echter later door ongesteldheid genoodzaakt zag voor het lidmaat schap te bedanken. Dit verslag zou niet volledig zijn, wanneer het niet met dankbaarheid melding maakte van de hulp en medewerking, die het bestuur steeds van H.H. Hoofden van scholen, Onderwijzers en Dames Onderwijzeressen mag ondervinden. Het is voorwaar voor die Dames en Heeren eene zeer ge wichtige taak te zorgen, dat alleen die kinderen tot de gaar keukens worden toegelaten, wier ouders door werkeloosheid, ziekte of andere oorzaken niet in staat zijn hun kroost dagelijks een warm maal te verschaffen. Met opoffering van vrijen tijd en dikwijls onder moeilijke omstandigheden ge leiden zij de kinderen naar de gaarkeukens en helpen daar de orde handhaven. Dien dank ook te brengen aan de dames Hoogenraad—Varkevisser en Kits Nieuwenkamp, die, bijge staan door een aantal jonge dames, de kindervoeding te Scheveningen leiden, en die aldaar tevens zulk een uit- nemenden invloed uitoefenen op de zedelijk ontwikkeling der kinderen, is voor het bestuur een zeer aangename taak. Uit de rekening en verantwoording, die gedurende 14 dagen voor de leden ter inzage heeft gelegen, blijkt dat van 9 December tot 22 Maart in de gaarkeukens alhier en in het gymnastieklokaal aan de Duinstraat te Scheveningen in het geheel 88113 porties warm voedsel werden uitgereikt, ver deeld als volgt: in de gaarkeuken in de Torenstraat 18340, in die aan den Stationsweg 32416, in het volkskosthuis in de Assendelftstraat 23697 en te Scheveningen 13660 porties. De Dames Onderwijzeressen der openbare bewaarscholen werden door het bestuur in staat gesteld in de koude winter dagen de kleinen op een glas warme melk te onthalen en aan de soepinrichting der Israëlieten werd eene tegemoetko ming van honderd gulden aangeboden, aangezien de Joodsche kinderen de gewone gaarkeuken niet mogen bezoeken, en deze instelling bovendien ook niet-Israëlieten van tyd tot tijd een bord krachtige soep verstrekt. VERSL. D. VER. V. VERSTR. V. VOEDSEL AAN SCHOOLK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 625