I I I o Byiage 28 Mijne Hoeren in Gaarkeuken n°. I (Torenstraat): in Gaarkeuken n". 2 (Stationsweg): VERSLAG van de 's-Gravenhaagsche Volksgaarkeukens over het jaar 1902, uitgebracht door het Bestuur in de Drie-en-Dertigste Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, den 13en Mei 1903. 1196 2) 60295 1274 1661 52504 13576 890 6578 portion diverse spijzen afgehaald. n n n n I 11472'/, 979 Het resultaat van het afgeloopen jaar stemt het Bestuur tot tevredenheid en tot dankbaarheid jegens hen die hebben meêgewerkt tot verkrijging van dat resultaat. Bedroeg het winstcijfer in 1901 f 2416.12, in het afgeloopen jaar steeg ’t tot 2.682,085 en geen wonder want het debiet in 1902 was: 6099 portiën diverse spijzen afgehaald. op bons afgehaald. in eetzaal gebruikt. in afzonderlijke eetzaal gebruikt. vleesch, gehakt, karbonade en spek. visch. „op bons afgehaald. „in eetzaal gebruikt, vleesch, gehakt, karbonnade en spek, visch. 3650 broodjes. 2083 eieren. 2218 flesschen bier. r n n y> r n n Y I J 11 Waaronder 19618 portiên aan behoeftige schoolkinderen. 2) 34474 n 3650 broodjes. 2098 eieren. 3157 flesschen bier.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 626