i 28 2 in N°. 1 in N°. 2 I 63542 60914'/2 dus vermeerdering v. 2627’/a 63542 55746', 119288'/, 114581 4707'/, portion. in 1901 dus vermeerdering van Het aantal verkochte bons bedroeg in 1902: in keuken N°. 1. 2612 2. 335 te zamen 2947 portiën uitgereikt aan behoeftige schoolkinderen, bedroeg: No. 1. No. 2. in 1902 83160 in 1902 90220'/2 tegen 1901 80774'/., tegen 1901 87264'/, dus vermeerder, v. 2385'/, en vermeerdering v. 2956 portiën Het eigenlijke debiet in de beide gaarkeukens, dus zonder de portiën aan behoeftige schoolkinderen, komt dan op de volgende cijfers te staan: No. 1. in 1902 1901 Waren er reeds in vorige jaren onder de bestuursleden voorstanders om te zijner tjjd ook een lokaal te openen aan de straatzijde van de Torenstraat, in het afgeloopen jaar waren de leden ook van meening, dat nu de toestand der keukens vooruitgaande is en de gelegenheid zich voordeed een geschikt pand te koopen, die gelegenheid niet ongebruikt mocht voorbijgaan. Het mocht het bestuur gelukken het pand Torenstraat no. 17 te koppen, waarin na verbouwing Aan behoeftige schoolkinderen werden in 1902 uitgereikt 54092 portiën, tegen 53458 in 1901 en wel: in Gaarkeuken No. 1 19618 tegen 19860 in 1901 2. 34474 33598 dus voor No. 2 een vermeerdering van 876 en 1 vermindering 242_ alzoo vermeerdering van 634 portiën. Het totale debiet der beide gaarkeukens, met inbegrip der No. 2. in 1902 55746'/, 1901 53666'/, dus vermeerd. v. 2080 portiën Voor de beide gaarkeukens te zamen bedroeg het eigenlijke debiet: VERSLAG VOLKSGAARKEUKENS. n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 627