I F 28 3 tl 1 Te zamen BALANS op 31 December 1902. Debet. 9888.49 6411.215 6389.265 4922.21 f J! inventaris 1 Juni a. s. een volksrestaurant zal worden gevestigd, dat zeer zeker in eene groote behoefte zal voorzien. Aan de gebouwen en inventaris werd het noodige voor onderhoud besteed. De maaltyden voor de behoeftige schoolkinderen werden in het afgeloopen jaar wederom overeenkomstig de voor schriften van de kookschool bereid. Daar de winst in 1902 blijkens de hierna volgende balans 473.875 165.83 3262.02 1483.97 192.81 f 33189.686 In de op 12 Mei 1902 gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders werd de heer Jhr. Mr. P. J. Boddaert tot bestuurslid gekozen. Dit jaar zijn aan de beurt van aftreden de heeren J. C. Wilbrenninck, Jhr. Mr. D. F. Teixeira" de Mattos, Jhr. V. J. G. Beelaerts van Blokland. Het bestuur eindigt dit verslag met een woord van dank aan allen die in het afgeloopen jaar de bloei der Maat schappij hebben helpen bevorderen. van het kapitaal f 1250. 360.— 200.— 200.— 200.- 336.31 135.77 5 f 2682,085 heeft bedragen f 2682.085, stelt het bestuur voor die als volgt te verdeelen: Uit te keeren aan dividend 5 Gratificatiën Afschrijven op gaarkeuken n°. 1 (Torenstraat) n°. 2 (Stationsweg) perc. Torenstraat 15 17 n n r> r> n x n Aan gebouwen rek. n°. 1 2 (Torenstraat 15) gebouwen rek. n°. 4. (Torenstraat 17) Kassarekening - Spaarbank Furnée Co Materiaalrekening Goederen VERSLAG VOLKSGAARKEUKENS. o n n n r> n n r> I n n n n 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 628