I I I t! Bijlage 29 L. S. VERSLAG omtrent den toestand der Haagsche Maat schappij voor Kosthuizen over het jaar 1902, uitgebraeht in de Algemeens Vergadering van Leden, op Vrijdag den 24stm April 1903. Het Bestuur der „Haagsche Maatschappij voor Kosthuizen” heeft de eer U het navolgende verslag omtrent den toestand der Mij. over het jaar 1902 aan te bieden. De verwachtingen, die wij steeds koesterden, omtrent het gebruik van deze inrichting, zoowel wat logies als restaurant betreft, werden ook dit jaar nog niet voldoende verkregen, hetgeen o. i. niet is te wijten aan de inrichting, dan wel aan het gebrek aan werk voor den ambachtsman en aan de concurrentie van verschillende kosthuizen, die bij de uitbreiding der stad, hoe langer hoe meer worden opgericht. De exploitatiewinst bedraagt over 1902 f 2628,49 tegen f 2696,84r' in 1901, alzoo eene geringe vermindering aan wijzende. Het vorige jaar werd aan onderhoud veel geld uitgegeven, waardoor dit jaar daaraan f384,42 minder behoefde besteed te worden. De post logies wijst eene vrij groote vermindering aan f 4533,65 in 1902 tegen f 4936,38 in 1901. De oorzaken voor die vermindering zijn hierboven reeds omschreven en bovendien nog vermeerderd door de gelegen heid voor logies, aangeboden in het belendende perceel, alzoo in de onmiddellyke nabijheid van ons Kosthuis. De Directeur en zijne echtgenoote verdienen wederom een woord van lof voor hun ijver en goede zorgen aan ons Kosthuis besteed. De Vereeniging tot het verschaffen van warm voedsel aan behoeftige schoolkinderen, maakte ook dit jaar weder gebruik van het Kosthuis, en daar geen klachten bij ons Bestuur inkwamen, mag wordep aangenomen, dat het Bestuur r 'l f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 630