29 dier Vereeniging tevreden was, zoowel over het den kleinen verstrekte voedsel, als over de wijze van opdienen en de ontvangst der kinderen. Het Bestuur onderging eene wijziging in zijne samen stelling. De Secretaris, Mr- B. J. D. Zübli, verliet ons Bestuur door zijn vertrek uit deze gemeente, tengevolge zijner benoeming tot Burgemeester der gemeente Bennebroek. Wij wenschen hem met deze eervolle benoeming van harte geluk, maar betreuren zijn vertrek uit ons midden ten zeerste, daar hij gedurende den korten tijd, dat hij als Secretaris van ons Bestuur optrad, steeds getoond heeft, veel hart voor de Mij. voor Kosthuizen te hebben en zich daarvoor veel moeite te willen getroosten. Na zijn vertrek, werd met algemeene stemmen het Secre tariaat aangeboden aan Jhr. J. J. C. M. van Gitters, die de betrekking welwillend aanvaardde. Tot Bestuursleden werden voorloopig door het Bestuur gekozen Mr. F. A. Francken en W. A. Schroot Jr., wier benoeming, zoo wij hopen, de algemeene vergadering zal willen bekrachtigen. Het Bestuur stelt u voor, ingevolge art. 15 der Statuten, af te schrijven op inventaris f980,76, op Huis en Erf f 1000.— een dividend van 4 pCt. uit te keeren en 4 aandeelen uit te loten. Het Bestuur wenscht, dat het goede doel der Maatschappij, namelijk: „het verstrekken tegen matigen prijs van behoor lijke huisvesting en goede voeding aan den werkman, hem tevens zooveel mogelijk de gelegenheid aanbiedende, zijn vrijen tijd nuttig en aangenaam door te brengen en zijne zedelijke ontwikkeling te bevorderen”, steeds meer ingang bij den werkman zal vinden, en is gaarne bereid, zijn krachten belangloos te blyven aanwenden om dat doel te bereiken. 2 VERSLAG HAAGSCHE M.IJ- VOOR KOSTHUIZEN. La I HET BESTUUR.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 631