I I I I I a I II W 30 'H 3 terwijl uit de Maandagsche beleeningen in de hulpkantoren werden afgelost in - bank van Leening steeds eene gereede gelegenheid blijft, 1.- tot i 17224 59724 16629 56839 3 17 1.52 1.69 1.85 2.05 2.20 2.34 2 12 1B00 335 364 554 494 654 39590 4608 223 17 Meer 206 238 373 491 440 786 35895 4277 258 313 547 391 665 34349 3687 5 29 f 1.- 2.25 5.50 11.- 21.— 31.— 51.- 105.- in 1900 in 1901 in 1902 2.76 100.— 200.- Van beneden 17680 64279 waaronder in 1902 er 1224 waren waarvan de beleensom beliep van f 12.— tot f 100. wel een bewijs dat de Gemeente- op den dag hunner beleening Isten dag daarna. 2den 3den 4den 5den 7den 8sten Van het aantal der in dezelfde maanden beleende, panden, is het verkochte gedeelte geweest, voor de Gouden en Zilveren. Linnen en Wollen. Gezamenlijk. 2.47 2.66 waarop de kleinhandelaar en handwerksman in oogenblikke- lijken nood rekent. Dit jaar bedroeg het aantal VERKOCHTE PANDEN 3507 ad f 13522.40 d. i. in getal 206 meer en in voorge schoten kapitaal f 125.95 minder dan in het vorige jaar. Dit verschil liet zich verdeelen als volgt: 263 d. i. 2.- 1437 5.- 1232 123 10.- 20.— 30.- 50.- naar de Hoofd bank verzonden 341 169 42 12 8 3 3507 VERSLAG DEK GEMEENTEBANK VAN LEENING. 77 n n n r> n n n n 77 V 77 n n v n H n M H n n 1901 1902 r n w n Meer Minder dan in 1901 12 - 54 - n n 1 f en met n 77 r> m

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 634