II I 'I f I 30 5 5 Aan Het bedrag der aan de Bank De Rekening der bij de Gemeente A DMIN1STR ATIELOON geheven bij de beleeningen in de Hulpkantoren werd dit jaar f 137,61 minder ontvangen dan ten vorigen jare; het natuurlijk gevolg van het verminderd aantal beleeningen. B INTREST van de afgeloste panden werd dit jaar ontvangen ƒ18.811,79 en van de verkochte panden 1.674,29s tegen 19.238,27 en 1.693,26 in het vorige jaar; alzoo eene vermindering inde gezamenlijke ontvangst van 446,146. Aan VERVALLEN OVERSCHOTTEN van verkochte panden was dit jaar 232,16 lager dan in 1901. Onverklaarbaar blijft het steeds, dat niettegenstaande achter op elk pandbriefje staat uitgedrukt, dat het overschot gedu rende 20 maanden na den verkoop ter beschikking ligt en bovendien door middel van eene aankondiging in zes ver schillende dag- en advertentiebladen steeds 8 dagen vooraf aan eiken vervaldag wordt herinnerd, ook nu weer door achteloosheid eene som van 785,335 aan de bank is ten goede gekomen. Dat zij, die op de beleenbriefjes dezer Bank voorschot geven, hierbij op hun tellen passen, behoeft geen betoog. Voor zoo verre dit kon worden nagegaan, werden in den loop van dit jaar door hen 322 briefjes, waarop 3.365,— als beleensom stond vermeld, ter lossing en 214 briefjes ad 742,85 tot het innen van overschot aangeboden. Wanneer men nagaat dat die 536 briefjes slechts vertegen woordigen het getal, dat door de pandgevers bij de houders dier huizen in den steek is gelaten, kan men beoordeelen welk een om vang het beleenen van briefjes heeft verkregen. Op de briejes voor overschot 315,445 uitbetaald zijnde, kan men berekenen welke ongehoorde winsten worden ge maakt bij een voorschot van gemiddeld slechts 10 pCt. der beleensom. ■1 OPGENOMEN GELDEN sloot met een saldo van 5000,of 10.000,— lager dan ten vorigen jare. VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 636