II t I 30 Bijlage. 1 Neen. f 5000. 4 pCt. bij de Gemeente. en van welk lichaam? NB. Indien de rente verschilt naarmate het bedrag der beleening hooger of lager is, de rente voor iedere categorie afzonderlijk op te geven. Tegen welke rente heeft de bank beleend? Tegen welke renten zijn kapitalen opgenomen? Van f I NB. Indien de bankbij meer dan één lichaam kapi talen heeft opgenomen, ieder lichaam afzonder lijk te vermelden, met opgave van het aan het einde des boekjaars ver schuldigd bedrag en van den rentetax. Is in het afgeloopen boek jaar verandering gebracht in de voorwaarden waaronder en de wijze waarop voor schotten worden verstrekt? Zoo ja, waarin bestond de verandering OPGAVEN betreffende de Gemeentelijke Bank van Leening te 's-Gravenhage, over het boekjaar 1902. 1 tot beneden f 100, 9 pCt. 200 en daarboven, 7 Wat is het totaal der kapitalen, die de bank aan het einde des boekjaars ver schuldigd was? I n n H" 200, 8 r? 100 200, 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 638