Byiage 30 II. 1°. Overzicht over het boekjaar. BATEN. Totaal der baten Rente van voorschotten Boeten Inkomsten van bezittingen, rente van belegde gelden Giften en by dragen, contribution Andere baten Betaald. f - f 255,69 255,69 28 OPGAVEN omtrent de Hulpbank Leenfonds „Weldadig en Zorgvuldig" te ’s-Graven- hage, over het boekjaar 1902. 25 tot 25. 100. 200. 300. 500. 1000. van f Rentetax der voorschottenrenteloos. Maximum van het bedrag dat aan denzelfden persoon wordt voorgeschotenf 200. Maximum van den tijd waarover een voorschot wordt ver leend: twee jaar. Dividend (in percenten) door de aandeelhouders genoten: Nihil. Aantal verleende voorschotten beneden f Idem Idem Idem Idem Idem Idem Totaal Bedrag der verleende voorschottenf 5950,— aflossing door de borgen betaald afschryving wegens oninbaarheid Ontvangen. Plaatsing en aflossing van aandeelen. Opneming van gelden, aankoop, aflos sing van schuld 100 200 5C0 1000 of hooger van het aantal verleende voorschotten 35 Overzicht der Winst- en Verliesrekening over het boekjaar. 5J 11 n v n n V V n H n 1 I n n ry n n n v Jt 300

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 642