30 12 LASTEN. Totaal der lasten. f 116,69 Toestand aan het einde van het Boekjaar. Totaal (debet) Bedrag der winst van het verlies Bestemming der winst: Wijze waarop het verlies is gedekt: Bedrag door de leeners op de voorschotten nog verschuldigd Bedrag van het kasgeld der overige debiteuren ƒ6595,— 3271,54 ƒ9866,54 f 139,- ƒ139,— 1 Uitkeering aan aandeelhouders in den loop van het boekjaar Rente van kapitaal Restitutie van rente en premie bij vervroegde betaling Zuiver bedrag der administratiekosten Afschrijving op voorschotten wegens oninbaarheid Andere lasten Kapitaal verschuldigd aan aandeelhouders tegen rente zonder rente Eigen kapitaal (tot reservefonds) Inschrijving in het Grootboek der Nat. Schuld 2’/ï °/o> waarvan de renten strekken tot goed making der administratiekosten Bedrag der overige crediteuren OPGAVEN LEENFONDS WELDADIG EN ZORGVULDIG. n n n n 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 643