I I II i- ii By lage 30. II. 2°. Boekjaar 1902. 3 pCt. f 300,— 52 weken. 4 pCt. 124,17 i: 810,80 846,12 114 170 74 129 487 2514,46 262,73 s 19,01 s 1 OPGAVEN omtrent „de Hulpbank" te 's-Graven- hage, over het Ontvangen. Betaald. f 100,- BATEN. Renten van voorschotten Boeten Inkomsten van bezittingen, renten van kapi talen, huur Giften en by dragen Andere batep (onverdeelde winst vorig jaar, enz.) Totaal der batep ..f 2920,37 Plaatsing en aflossing van aandeelen Opneming van gelden, aankoop, aflos sing van schuld Bedrag der verleende voorschotten Rentetax der voorschotten Maximum van het bedrag dat aan denzelfden persoon wordt verleend Maximum van tijd waarvoor het voorschot wordt verleend Dividend (in percenten) door de aandeelhouders genoten Aantal voorschotten beneden 25 van f 25 tot beneden f 100 „100 „200 200 300 „300 Totaal der verleende voorschotten f y> n n n n r f aflossing door borgen betaald afschrijving wegens oninbaarheid Overzicht der Winst- en Verliesrekening over het Boekjaar. n n n n Overzicht van het Boekjaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 644