30 16 Neen. Neen. Neen. I L 10.036,99 6.632,07’ 19484 4137 3674 4318 5869 1486 19484 5.500,— f 156.723,96* f 56.567,97 id. f 169.022,745 44.269,195 Overzicht der Winst- en Verliesrekening over het Boekjaar. BATEN. Inkomsten van bezittingen, rente van belegde gelden Waardevermeerdering van effecten enz. Andere baten met een Totaal der baten. f 213.291,94 LASTEN. Rente aan de inleggers toegekend f 134.554,90 Bedrag der administratiekosten Waardevermindering van effecten Andere lasten: Afgeschreven op Gebouw en Meubilair Totaal der lasten Bedrag van de winst over het boekjaar Winst bijgeschreven op: Reservefonds van f 10 25 100 1000 Is in het afgeloopen jaar ook verandering gebracht in den rentetax? Zoo ja, wat was aan het einde des boekjaars het bedrag van den rentetax, waarnaar aan de inleggers rente wordt toegekend? Is het kapitaal der bank geheel of ten deele geplaatst in eene andere spaarbank? Zoo ja, tot welk bedrag aan het einde des boekjaars en in welke spaarbank? Worden door de spaarbank voorschotten verleend? Zoo ja, wat was aan het einde van het boekjaar: a. het bedrag der voorschotten onder borgtocht (niet die onder hypothecair verband verleend). b. het bedrag der voorschotten op pensioenen. Aantal der in omloop zijnde spaarbankboekjes aan het einde van het boekjaar bedrag beneden één gulden 1 tot beneden f 10 25 100 1000 en hooger. Totaal der in omloop zijnde spaarbankboekjes. Aantal hieronder begrepen schoolspaarboekjes Aantal scholen waar gelegenheid tot sparen bestaat OPGAVEN SPAAKBANK „TOT NUT VAN ’T ALGEMEEN”. n n n ff n m H ff ff ff ff

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 647