30 18 2390 2390 Geen. Geen. f Totaal der baten. 857,25 5.628,90 Het saldo der winst is Bij de reserve gevoegd 10 100 van f f 7,16 15.448,266 1.368,18 230,86 23,63 254,49 5.628^90 5.874,41 f 16.82.W LASTEN. Rente aan de inleggers toegekend, f 9.869,80 Bedrag der administratiekosten. Waardevermindering van effecten enz. Andere lasten Overzicht der Winst en Verliesrekening over het boekjaar. BATEN. Inkomsten van bezittingen, rente van belegde gelden Waardevermeerdering van effecten Andere batenwinst bij verkoop van spaar bankboekjes, enz 467,656 Totaal der lasten f 11.194,70’ Bedrag der winst over het boekjaar f Bestemming der winst: afschrijving. Afschrijving en reserve. De afschrijving huizen bedraagt. Meubelen Zoo ja, wat was aan het einde van het boekjaar a. het bedrag der voorschotten onder borg tocht (niet die onder hypothecair verband) verleend, b. het bedrag der voorschotten op pensioenen. Aantal der in omloop zijnde spaarbankboekjes aan het einde van het boekjaar met een bedrag beneden één gulden. 1 tot beneden f 10 1000 en hooger. Totaal der in omloop zijnde spaarbankboekjes. Aantal hieronder begrepen schoolspaarboekjes. Aantal scholen waar gelegenheid tot sparen bestaat OPGAVEN SPAARBANK „TOT NUT VAN ’T ALGEMEEN”. f 1000 IJ i» V i> n ii ii 100

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 649