I I I II 1 I By lage 32 Namens het Bestuur, F. H. Gerritsen, Secretaris. 'F AFSCHRIFT van het Verslag over 1902 van de Afdeeling 's-Gravenhage der Vereeniging ter Bevordering van Fabneks- en Handwerksni/jverheid in Nederland. In het afgeloopen jaar bleef het Bestuur der vereeniging onveranderd. Ook het ledental bleef ongeveer stationair. In 1902 werden door de Vereeniging de reeds vroeger herhaalde malen gehouden onderhandelingen heropend met de Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, teneinde de mogelijkheid te overwegen om beide vereenigingen te zamen te smelten tot eene grootere, krachtigere vereeniging, die werkzaam zoude blijven in dezelfde richting, die thans door ieder afzonderlijk werd gevolgd. Deze onderhandelingen leidden tot het gewenschte resul taat, zoodat thans beide vereenigingen zijn vervormd tot ééne gecombineerde vereeniging, die den naam zal voeren van „Maatschappij van Nijverheid”. De voormalige afdeeling ’s-Gravenhage van de Vereeniging ter Bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland is dientengevolge met ingang van 1 Januari 1903 opgegaan in het Departement ’s-Gravenhage der Maatschappij van Nijverheid. In het laatste jaar van haar afzonderlijk bestaan werden door de afdeeling vijf ledenvergaderingen gehouden. In die van 19 Maart, 23 April en 16 December werden voordrachten gehouden, respectievelijk door de Heeren: H. Cool te ’s-Gravenhage, over Constantinopel en Smyrna; Merckelbagh te Leiden, over moderne artistieke lederbereiding en W. Cool te Rotterdam, over de tentoonstelling te Düssel dorf. De overige vergaderingen waren bestemd tot het afdoen van huishoudelijke werkzaamheden. Daarenboven werden de noodige bestuursvergaderingen gehouden, die dit jaar, met het oog op de plannen tot samensmelting met de Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, meer tijd dan gewoonlijk in beslag namen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 651