33 2 Handel alhier gevestigde markten valt het volgende Aardappelenmar kt Varkenmarkt. Vischmarkt. Bloemenmarkt. Deze markt blijft steeds flink bezet. Omtrent de te vermelden De aanvoer voor Omtrent deze markt valt weinig te vermelden. Dit jaar is een vischafslag begonnen, welke zich in een ruim debiet mag verheugen. Groente- fruit- en gevogeltemarkt. In laatstgenoemde markt is vooruitgang merkbaar. De groentemarkt wordt door de vele veilingen steeds minder. Voor verdere bijzonderheden omtrent de alhier uitgeoefende takken van handel en nijverheid zij naar het hiervolgende verslag verwezen. Gelijk reeds in het vorige verslag werd aangestipt, gaf de voorgenomen verlegging van het eindpunt te dezer stede van den electrischen spoorweg naar Rotterdam van het station van den Staatsspoorweg naar dat der Holl. IJz. Spw. Mij ons aanleiding bij den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid aan te dringen op afwijzing van het desbe treffend verzoek. De kans, dat onze tusschenkomst in deze het gewenschte resultaat zal opleveren, schijnt gering te zijn. Aangevoerd werden ter markt 129 varkens. De prijzen waren zóó uiteenloopend, dat zij niet genoteerd zijn. bestond uit ongeveer 250.000 H.L. en wel het grootste gedeelte uit inlandsche aardappelen. De prijzen liepen van f 1.75 tot 3,75 per H.L. De qualiteit liet niets te wenschen over. Wanneer deze geen gebruik wenscht te maken van haar recht van voorkeur, is de gemeente bevoegd zelf tot den aanleg en de exploitatie over te gaan. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 2.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 653