33 Er hebben evenwel 3 booten minder gevaren dan ver leden jaar. Het weer speelt bij deze visscherij de hoofdrol; windrich ting, golfbreking of sterke deining beletten dikwijls de uit oefening van dit bedrijf, zoowel voor de booten als voor het sleepen der netten door paarden. Winstgevend schijnt deze visscherij voor eigenaars van booten niet te zijn, het getal neemt af; alleen zij die eigenaar zijn en tevens zelf hun boot bevaren, blijven dit bedrijf uitoefenen, maar reeders, geen visschers zijnde, geven het spoedig op. Van de scheepstimmerwerven, thans nog twee in getal, is wat den aanbouw van nieuwe bommen betreft te ver melden, dat op een dezer, van de Erven M. de Niet Azn., wordt voortgegaan met het bouwen van bommen volgens het nieuwe type „de Minister Lely”, eenigszins verschillend in lengte en scherpte om tot meerdere volmaaktheid te komen. Dit jaar zullen er 4 of 5 in de vaart zijnde vaar tuigen worden zeer geroemd, niet het minst door onze visschers; trouwens- de uitbreiding dezer soort bommen, loggerbommen, pleit voor hun deugdzaamheid en zeewaar digheid. Dit type vereischt veel zorg bij vervoer van de werf over het strand naar zee; aan de haven gebouwd kunnende wor den, zullen allicht meer bestellingen volgen, vooral wanneer zij doelmatig bevonden worden voor onze ondiepe haven. Het aanbrengen van een kiel aan de bestaande bommen blyft toenemen, vooral by de haringvisscherij acht men het eene verbetering. Een en ander, het jaarlijksch onderhouds werk, verandering noodzakelijk aan aangekochte sloepen en kotters, geven volop werk aan de scheepstimmerlieden, die volstrekt geen reden tot klagen hebben. Met de smederijen gaat het in verhouding tot de scheeps timmerwerven iets beter; het timmerwerk brengt smidswerk mede. Het gewone onderhoud, de aanvulling van verloren artikelen en de uitbreiding der loggervloot geeft voldoend werk, zoodat de bestaande inrichtingen goed in stand blijven. De overige met scheepsbouw in verband staande bedryven hielden daarmee gelijken tred. Het binnenvallen der bomschuiten te Vlaardingen, Maas sluis en Schiedam blyft regel, de strandmuur verplicht daartoe; het aantal dat Schiedam als havenplaats kiest, wordt jaarl^ks grooter. Slechts één bom kwam gedurende de teelt hier aan en een achttal landde in December, omdat door ijsgang de Waterweg moeilijk op te varen was. Dat het handelsverkeer te Scheveningen hierdoor benadeeld wordt, behoeft geen betoog. Een groot deel der in'de Maashavens aangebrachte pekel- r 10 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRTEKEN. t'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 661