33 Opgericht werden een werkplaats in de Ambachtsschool, de Melkinrichting van J. G. de Raadt, de Zuivelfabriek van P. van den Bosch, de Gemeente-rioleering (Lijnbaan). Van de lyst vielen af: de Broodbakkerij van A. C. Mynlieff, de Suikerbakkerij van B. Mol, de Stoffen ver ververij van Klein Co. en de Stoffenverver!) der Naamlooze Vennootschap „Stoomververij en Chemische Wasscherij”. De in 1902 door het gemeentebestuur krachtens de Hinder wet verleende, geweigerde of ingetrokken vergunningen zijn vermeld in het volgend overzicht 12 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Tot de oprichting van In het perceel N°. Op de aanvrage van F. G. Mortelmans. Ravensteynstr. 317. 27-31 A. M. Ravestein. C. Roels. achter Noord wal 81. 3-7 Maart L. J. M. van Velzen. 7-10 M. Mulder. 7-10 pk. ter Droogersdyk. 7-10 Hamerstraat 12. 7-10 1) By besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 7—11 Januari 1902. 1002. 6 Jan. 17 17 Coöp. Vereen, do Eendracht. H. J. Jukes. Ferleman en van Essen. S. N. Koekoek. B. en W. van ’s-Graven- hage.l Bezemstraat 9. Westduinen (Scheven in gen). Sumatrastraat 117. Wagenstraat 5. Geest 68/70. Brouwersgracht 7. Kepplerstraat 6. achter van Ostadastr. 868-870. Sumatrastraat 182. Besluit van B. en W. 31 Jan. 6 Feb. 7-10 Febr. 10-14 Heeteluchtoven ter verv. v. bestaande oven in koek- en banketbakkerij. Stoomwerktuig 25 verv. v. best. Bankastraat 3a. Korendykstraat 129. Ged. Burgwal 16/18. 13-17 Jan. i 21 21-24 27 P. van den Burg. J. J. Hoogenraad. NI. Venn. Melkinrichting „de Landbouw”. T. van den Berg. H. Pander en Zn. Koffiebranderij gedreven door gasmotor l»/2 pk. Slachtery van rundvee (defi nitieve vergunning.) Banketbakkerij. Mij t. Expl. v. Rademakers Cacao- en Chocpladefa- brieken. H. J. Konings. H obbemastraat 139. Wagenstraat 143a. Heerengracht 50. Nieuwe Molstraat 24. i Gasmotor 3 pk. in broodbakk. Uitbreiding inrichting tot ver werking van dierenlijken met één vleeschketel. Koper- en blikslagerij. Broodbakkerij. Banketbakkerij. Boek- courant- en handelsdruk- kerij gedreven door gasmo- i tor 3</2 pk. Drukkerij en cartonnagefa- i briek, gedreven door gas- motor 12 pk. Inrichting voor houtbewerking gedreven door gasmotor 7 pk. j Slachtery van rundvee. Kuiperij. Uitbreiding door bijplaatsing stoomketel 20 M2verw. opp. Brood- koek- en banketbakkerij. Gasmotor 40 pk t. voortbr. v. elect risch licht. Broodbakker^. I Palingrookery. Inrichting vh. herstellen van ry wielen met veldsmidse en gasmotor 3 pk. J. P. Ph. Moget. P. G. J. Roozenburg. G. C. A. Pijl. J. D. Pigeaud. 18-21 Febr. 8 Maart. de Heemstrast ongen. 27—31

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 663