Ij I 33 f 13 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Op de aanvrage van Tot de oprichting van In het perceel N°. L.J. C. Lempers. Weimarstraat 2. Jac. Renard. v. Ravesteinstr. 375-877 7-10 Mij Binnenhuis „dieHaghe” 14-17 Wasser Co. Binckhorststraat 23d. 17-21 J. M. Groenbitz. 17-21 Columbustraat 46. Gebrs. Heynen. i Haringkade 165. 4 April. II. W. van Brakel en Zn. 11—14 April Trompstraat ongn. rundvee en I Spui 176. i Haringstraat ongen. RphontwMr 1 Schenkweg 4. 17-21 n 21 -25 P- J. L. Hazebroek. Apendans 2 en 3. 12 Mei. 20-28 Snoekstraat 4a. 23-26 v. Swindenstr. 23. 23-26 Bilderdykstraat 141. 15i.l besluit van Gedeputeerde Staten van ZuidHollend van H Alsnog verleeed bij Koninklijk Besluit van 17 Maart 1902. n n n n B. en W. van ’s-Graven- hage.l) Mouton Co. .1. J. Zeldenrust. P. J. Demelinne en J. Bout 1». Lugtigheid. 3) G. M. van Beurden. A. van der Beek. Smids water 12 en 13. Kneuterdijk 10. Jacob Catsstraat 48. Badhuisstraat 60. Maziestraat 7 Tollensstraat 144. 13-16 Mei. n n 12-16 12-16 16-20 7-10 7-10 7-10 10-14 S. de Jong. 2) J. v. d. Elshout Gzn. J. J. Hofman. 28 15-28 i tl 1902. 7—10 Maart 21-25 April Jac. Renard. H. Th. M. Daalhoff. J. Can del. W. F. L. Englebert. j Rochussen straat 202. Hemsterhuisstr. 8. Kazernestraat 31. Laan van Roos en Doorn 4. Schevenin gsche veer 21 Duinstraat. Luth. Burgwal 23. i Toussaintkade 34. Besluit van B. en W. I'- Hennev&nger. Veenstra. 's,l- Vennootsch. de Haag- sehe Broodfabriek. A. Pronk. M. Judels. Gebrs de Bruyn. J. A. de Moet. Maatschy. tot expl. van de stoom- Wascli en Stryk- inrichting vh. Karei Roos. B. Strusters. Vijzelstraat. Obrechtstraat 46. Jacob Catsstraat 220. Achter Boekh.str. 89- 89a (a/d. Roode Poort.) Loosduinschew. 305a. Wed. P. A. Schroot en Zn. John Th. Uiterwyk. 14-17 April. 14-17 Inrichting houtbewerking ge dreven door gasm. 22 pk. Gasmotor 7 pk. ter verv. v. best. Inrichting t. verv. v. minerale wateren gedreven door gas motor 2>/j pk. Uitbreid, eener stoom- wasch- en bleekinrichting d. stoom ketel van 80 M 2verw. opp. i ter verv. bestaande. Uitbreiding stoomgemaal rioleering. Gasmotor v. 18 pk. in drukkery Gasmotor van 6 pk. in vernikkelinrichting. Uitbreiding huis-en kachel- smederij. Slachterij i schapen. Smederij. Gasmotor van 2 pk. in chemisch labatorium. Steenhouwerij. Slachterij van rundvee. Rijtuigsmedery (definitief) Goud- en zilversmedery (uit breiding) en plaatsing van een smeltkroes. Uitbreiding smederij. Veldsmidse (ontslag van een een der voorwaarden tot het oprichten van een) Uitbreiding zijner koek- en banketbakkerij. Grofsmederij. Banketbakkerij. Uitbreid, hunner broodbakk. Kal kblusscherij 1) Bij besluit van Gedeputeerde Staten van ZuidHollend van 25 Maart—3 April 1902. 3) Geweigerd. Alsnog' voorwaardelyk verleend by Koninklijk Besluit van 6 September 1902. Uitbreiding en verplaatsing heeteluchtoven in banketb Smeltoven voor het soldeeren van rijwielen. Moffel v/h. lakken v. rijwielen. Banketbakkerij. Sigarendrogerij. Koperslagerij en veldsmidse. 2—6 Juni. 2-6 Bewaarplaats van Benzine tot hoogstens 250 Liter. Twee moffels voor het drogen van lakwerk. V arken sslach ter y Veldsmidse. Franklinstraat 35. Uitbreiding broodbakkerij en oprichting van' drie ovens in het bygetrokken gedeelte. 7 April. 1 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 664