33 16 Hieruit blijkt, dat van de 110 aanvragen, waarop het Gemeentebestuur besliste, er vijf geweigerd werden. Een dezer weigeringen gold de gevraagde ontheffing van een der voorwaarden. Eenmaal werd een def'gestelde voorwaarden ingetrokken. In 4 gevallen (gedeeltelijk reeds in het vorig overzicht vermeld) werd alsnog bij Koninklijk Besluit de gevraagde vergunning verleend. Door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland werd tweemaal gunstig beschikt op een aanvrage van het Gemeentebestuur. Aangaande het Centraal Station voor F.lectrische Stroomtere- ring werd ons medegedeeld, dat dit jaar geen uitbreiding werd gegeven aan de bestaande ketel batterij, noch aan de stoommachine-installatie. Ook het kabelnet bleef onveranderd; daarentegen steeg het aantal huisaansluitingen van 256 op 265. Het aantal aangesloten lampen (alles op lampen van 16N.K. gereduceerd) bedroeg op 1 Januari 1902 18.390 en op 1 Jan. 1903 18.444, waarvan er 9818 maximaal gelijktijdig brandden. Het personeel bleef in getalsterkte onveranderd. De Koninklijke Porselein- en Aardewerkfabriek „Rozenburg" deelde ons mede, dat ook het afgeloopen jaar een gunstig verloop heeft gehad en dat haar afzet naar het buitenland gestadig toenemende is. De fabriek Westenburch" verheugde zich in de geleidelijke toename van haar debiet, zoo in binnen- als buitenland, hetgeen de tevredenheid harer afnemers bewijst. De drie takken van haarbedryf: margarine, verduurzaamde levensmiddelen en vruchtenpreparaten, hadden allen van de concurrentie te lijden en konden geen hooge prijzen bedin gen. De scherpe concurrentie van enkele groote margarine- fabrieken en de liquidatie van eenige fabrieken in laatstge noemde artikelen dragen tot den ongunstigen toestand by. a. Fabrieksnijverheid. Omtrent de fabriek „Plettery, voorheen L. J. Enlhoven Co." kan worden medegedeeld, dat in 1901 de navolgende mate rialen verwerkt zijn: ongeveer 5.700.000 KG. getrokken ijzer en staal 3.200.000 gegoten ijzer en 2.000.000 geplet lood en buizen. Het aantal personen, dat aan deze inrichting verbonden was, bedroeg gemiddeld 569, terwijl aan salarissen en arbeids- loonen aan hen in totaal werd uitbetaald de som van f357.104. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 667