I ijj B 17 i De toestand dec Tabaks- en Sigarenfabrieken was, naar ons werd medegedeeld, ongeveer gelijk aan die van het vorig jaar. Door ge regel den afzet was er steeds voldoende werk voor het arbeidend personeel. Omtrent de Distilleerderijen gewerd ons van één dezer inrichtingen de mededeeling, dat haar omzet stationnair bleef. Door de strenge toepassing van de noodwet op de drankwet, waarbij aan weduwen en kinderen niet wordt toegestaan den verkoop van sterken drank in ’t klein bij overlijden van den echtgenoot of vader voort te zetten, dankt men het alleen aan de lage prijzen en de scherpe concurrentie, dat het debiet niet is verminderd. Verlangend wordt uitgezien naar wijziging van de drankwet. De Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij berichtte gunstig omtrent den gang van haar bedrijf. De omzet bleef stationair niet tegenstaande het ongunstige weer. Uitbreiding der machineriën had dit jaar niet plaats. De resultaten van den houthandel en houtzagerijen worden redelijk voldoende genoemd. Wel deden zich nog steeds ge voelen de gevolgen van den overdreven speculatiebouw der vorige jaren, maar voor het gewone werk was eenige meerdere vraag, en het verbeterd crediet zoowel als de lagere geldkoers werkten samen tot een meer normalen toestand in dit bedrijf. Een afdoende verbetering wordt echter tegengehouden dooi de algemeene malaise in den handel en de daaruit voort vloeiende scherpe concurrentie, die bij laag loon voor bewer king steeds hooger eischen stelt. Vooral wordt sterk gecon curreerd door het in het buitenland bewerkte hout, dat dooi de hoogere waarde en den kleineren inhoud na de bewerking tot percentsgewijze lagere vracht kan worden vervoerd en daardoor een onwillekeurige bescherming geniet tegenover de producten onzer inlandsche nijverheid. Door de stijgende prijzen waren de resultaten gunstiger. Voor de fabrieken van goud- en zilverborduurwerk was het afgeloopen jaar, ofschoon minder druk dan het vorig jaar, waarin het huwelijk der Koningin plaats had, toch bevredigend te noemen. De ordfers voor het Departement van Koloniën waren zeer gelimiteerd, terwijl de behoefte aan versierselen voor officieren en minderen minder groot was dan gewoonlijk, hetgeen wordt toegeschreven aan de steeds toenemende zucht tot vereenvoudiging. De Duitsche concurrentie doet in Indië, wat de afname door particulieren betreft, de Nederlandsche industrie veel afbreuk; in veel gevallen schijnt het den afnemers veel moeite te kosten aan hun flnancieele verplichtingen te voldoen. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 33

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 668