33 18 GEWICHT IN GHAMIEN. Goud. I Zilver. 6.476.690 Totalen Een fabriek van militaire ornamenten, knoopen, wapens enz., tevens ingericht voor metaalslijperij. vernikkelen, bronzen, vergulden enz., berichtte ons, dat het afgeloopen jaar gunstige resultaten heeft opgeleverd. Deze zijn echter hoofdzakelijk te danken aan de laatstgenoemde takken van het bedrijf. Door de vereenvoudiging der uniformen en den invoer uit het buitenland neemt het werk voor militaire doeleinden af, 6.337 11.884 5.932.950 54.730 489.010 De beweging omtrent loon en arbeidsduur deed zich ook in de boek- en courantdrukkerijen gelden. De door de Kamer van Arbeid voor de drukkersbedrijven ontworpen regeling is thans tot stand gekomen, hoewel nog niet algemeen in gevoerd, daar zij bij verschillende inrichtingen nog op bezwa ren stuit, welke langzamerhand overwonnen moeten worden. Het ware te wenschen, dat door een meer uniform loontarief de concurrentie minder scherp werd. Over gebrek aan werk viel over ’t algemeen in het afgeloopen jaar niet te klagen. 106.732 I De geheele opbrengst in 1902, waaronder behalve gemelde opgaven zijn begrepen de oude, in den handel terugkeerende werken, de publieke verkoopingen, de banken van leening en de essaailoonen, bedraagt f 66.166,37 en wyst dus een vermeerdering aan van f 800.65’. Het aantal ingevoerde partijen gouden en zilveren werken bedroeg 1056 tegen 996 in 1901. Uitgevoerd werden 350 partijen tegen 368 in 1901. a. Alhier verwerkt, waar onder de firma J. M. van Kempen en Zn. te Voorschoten b. Elders verwerkt c. Buitenlandsche werken De toestand der 's-Gravenhaagsche Melkinrichting de „Sier- kan” kan, naar ons wordt medegedeeld, bij voortduring gunstig worden genoemd. In het aantal winkels kwam dit jaar geen wijziging. Goud- en Zilverwerk, ter belasting en stempeling aangebracht ten kantore van waarborg te ’s-Gravenhage in 1902. f 57.773,775 1.361,025 5.450,17 5 f 64.584,975 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 88.511 BEDRAG DKR BELASTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 669