50 1 Januari meisjes, die het Gymnasium en de Hoogere Burger scholen bezoeken, een lokaal in de Hoogere Burger school met drie-jarigen cursus aan de Raamstraat, van 1902 tot 31 December 190.'», des Zaterdags- namiddags van 2 tot 4 uren, tegen betaling jaarlijks van eene som van f20 voor het gebruik en eene som van f10 voor de verwarming van het lokaal; aan de Dames A. J. Walther. L. Vos en A. A. E. S. Roukens, voor het geven van cursussen over vrije onderwerpen voor oud-leerlingen eener Hoogere Burgerschool voor meisjes, een lokaal in de Hoogere Burgerschool voor meisjes aan de Laan, van 1 November 1902 tot 31 October 1903. des Dinsdags- namiddags van 1 tot 4 uren en des Donderdagsnamiddags van 1 tot 2'uren, tegen betaling van eene som van f40 voor het gebruik en eene som van f25 voor de verwarming van het lokaal. aan H. J. Sonne veldt, kosteloos, een lokaal in de Burgerschool voor jongens en meisjes aan de Korte Lombardstraat. tot het houden van een cursus in boek houden, van 1 Januari 1902 tot 31 Maart daaraanvol gende, op twee avonden per week, o. m. met bepaling, dat de gebruiker verplicht is, een getal van ten hoogste zestien leerlingen in de aanvangsklasse en van ten hoogste twaalf leerlingen in de vervolgklasse kosteloos het door hem te geven onderricht te doen volgen, waar voor hem een tegemoetkoming uit de Gemeentekas van f 87,50 wordt uitgekeerd; aan J. H. Koert, kosteloos, het gymnastieklokaal, behoorende bij de Openbare Lagere School der 2de klasse aan het Lamgroen, tot het geven van kosteloos onderwijs aan de alhier opgerichte volksklasse voor gymnastiek van het Nederlandsch Gymnastiekverbond, van 1 October 1902 tot 30 September 1903, op twee avonden per week, o. m. met bepaling, dat als ver goeding van de kosten van verlichting van het lokaal eene som van f 20,52 verschuldigd is; aan het Bestuur van de Scherm- en Athle- tiek vereeniging „W il h el m i n a gar de”, tot het houden van oefeningen, het gymnastieklokaal der Ge meenteschool aan de Van Damstraat, op Dinsdagavond

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 66