J I I I I I W 19 b. Ambachtsnijverheid. Omtrent de Ambachtsschool bericht het door het bestuur uitgebracht verslag, dat deze inrichting zich in toenemenden bloei verheugt. De voorgenomen uitbreiding van lokaliteit en van het onderwijs kwam tot stand. O. a. werd door de plaatsing eener stoommachine de gelegenheid in het leven geroepen om de leerlingen met de behandeling van stoommachine en ketel bekend te maken, het electrisch bedrijf bij het onder wijs in te voeren en de mechanische kracht in dienst te stellen van den aanstaanden meubelmaker, timmerman en instrumentmaker. De nieuwe cursus begon op 7 April 1902 met 300 leer lingen, aldus verdeeld: 85 timmerlieden, 21 meubelmakers, 6 meubelmakers, 23 huisschilders, 88 smeden en bankwerkers, 21 koperslagers. 65 electriciens en instrumentmakers, 1 pianomaker. Onder dezen zfjn 38 leerlingen van buitengemeenten en 20 van Scheveningen. Ook dit jaar toonden verschillende vereenigingen haar belangstelling in het ambachtsonderwijs, door kinderen barer leden voor rekening der betrokken vereeniging de school te laten bezoeken. De afdeelingen Burgeravondschool en Avondteekenschool voor volwassenen werden bezocht door resp 110 en 50 leeringen. Ten aanzien van de beide afdeelingen voor Handel en Administratie der Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus werd ons medegedeeld, dat zij even talrijk bezet waren, als het vorig jaar. Van de 24 leerlingen uit deze afdeelingen, die in Juli jl. de school verlieten, zetten twee (meisjes) hunne studie voort om een diploma voor boekhouden te verwerven, twee gingen in de zaak van hun vader en de overigen werden allen in verschillende administratieve betrekkingen geplaatst. Omtrent den toestand van het Huisschildersbedrijf werd ons door bemiddeling van het bestuur der Haagsche Schil- dersbazenvereeniging medegedeeld, dat dit bedrijf, vergeleken met vorige jaren, in geen betere positie is gekomen. Het publiek blijft weinig lust aan den dag leggen om te laten werken. In het voorjaar wordt het onvermijdelijke schilder- hs 1| VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 33

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 670