i 33 20 Inrichtingen in het belang der werklieden. c. 7. 2. 3. 4. de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het suppletiefonds voor de pensioenen van oude werklieden en bedienden; 9. 10. 11. fonds 12. Voor zoover de Kamer bekend is, waren hier gevestigd 1. de Vereeniging ter bevordering van ambachten onder de Israëlieten; 2. de Leesinrichting voor den Ambachtman de ’s-Gravenhaagsche Volksgaarkeukens; de Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse; de Haagsche Maatschappij voor Kosthuizen; de Nederlandsche Nationale Vereeniging van Werk lieden de Algemeene ’s-Gravenh. Werkliedenvereeniging; 8. de ’s-Gravenhaagsche Ambachtsvereeniging; de Nederlandsche Pensioenvereeniging voor Werklieden het Nederlandsch Werkliedenfonds; het Waarborgfonds voor het Nederlandsch werklieden- werk gedaan, doch de rest van het jaar denkt men niet aan schilderen, waardoor de werkeloosheid onder de schilders gezellen zeer vroeg intreedt. De schildersbaas, die ter wille zijner clientèle een vast kader gezellen aan het werk moet houden, of hij er werk voor heeft of niet, moet in die slechte tijden door lage inschrijving trachten aannemer te worden van een of ander schilderwerk. Hierdoor echter wordt de algemeene toestand nog verergerd, niet alleen voor den baas, maar ook voor den gezel, omdat de marktprijs van het schilderwerk hoe langer hoe meer daalt. De ongevallenwet, die onlangs in werking is getreden en het schildersambacht belast met gemiddeld 4% van het jaarlijks uitbetaald arbeidsloon, legt den werkbaas een nieuwen last op. De Nederlandsche schildersbazen hebben, gebruik makende van de hun door de ongevallenwet ge laten bevoegdheid, zich aaneengesloten, ten einde onderling de risico te dragen. Van deze onderneming, waaraan 1000 schildersbazen hebben deelgenomen en waarvoor bij de Rijksverzekeringsbank een waarborg is gestort van f 136.000, heeft men de beste verwachtingen, daar het zich laat aanzien, dat op deze wijze een veel geringer percentage van het uitbetaald arbeidsloon zal zijn te betalen dan de Rijksbank zou heffen, en derhalve de finantieele druk, op de schouders der schildersbazen ge legd, aanmerkelijk zal worden verlicht. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 5. 6.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 671