l I i I 33 21 de ’s-Gravenhaagsche Toynbeevereeniging „Ons Huis”. 13. ifi 8.745.400,- Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse. De toestand van de geldmiddelen dezer vereeniging blijft bij voortduring gunstig. Behalve dat daardoor verschillende verbeteringen aan de eigendommen de vereeniging tot stand konden komen, kon weder een belangrijk som worden afgelost op de nog loppende leening, die tot f86.500 verminderde. Aan huren enz. werd ontvangen f 53.499,49, waartegen over aan uitgaven staat een bedrag van f24.398,W’/a, zoodat een saldo over bleef van f 29.101,38 '/z, dat met het saldo van het vorig jaar gedeeltelijk strekt tot bovengenoemde aflossing, waarna nog f 2314,55'/a op nieuwe rekening kon worden overgebracht. ’i f j fa 6. Bank- en Credietinstellingen. Aangaande het alhier gevestigde Agentschap der Nederland sche Bank, (Agent de heer H. M. de Vries, secretaris-plaats- vervangend agent de heer A. P. H*. Bodaan en secretaris de heer S. Broekveldt) blijken voor het tijdvak 1 April 1901 tot en met 31 Maart 1902, uit het openbaar gemaakt verslag van den President der Nederlandsche Bank, dd. 13 Mei 1902 de volgende bijzonderheden Gedurende bet boekjaar werd gedisconteerd voor een be drag vanf 9.279.322,075 Het totaal der gesloten effectenbeleeningen was d. Instellingen in het belang der Nijverheid. Deze bestonden uit: 1. de afdeeling der Vereeniging tot bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland, wier hoofdbestuur ook alhier was gevestigd 2. het departement „’sGravenhage” der te Haarlem geves tigde Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van Nijver heid. 3. de Vereeniging voor Handel, Nijverheid en Gemeente belangen 4. de Vereeniging „Schevenings Belang.” VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Maatschappij f 1In 1902 tengevolge der fusie tusschen beide maatschappijen tot de Nederlandsche van Nijverheid, vereenigd niet de sub. 1 genoemde afkoeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 672