33 22 173.611 ,- 8.936.740,- 5.185.640.- 749.750,- 432.595,12 436.809,— 1.562.507.62 1.535.101,05 361.265,64 436.360,18 421.695,70 3.631.729.70 357.118,— 300.079,79 f 28.817.000,— 8.635.600,— nihil. 20.000,— nihil, nihil. 7.000,- 3.000,— 10.505.183,— 1.852.895,— 8 478.677,— geprolongeerde effectenleeningen was afgeloste gesloten goederenbeleeningen geprolongeerde afgeloste gesloten speciebeleeningen geprolongeerde afgeloste Het gemiddeld opereerend kapitaal samengesteld uit disconteeringen voor beleeningen voorschotten en rekening- courant voor Het bedrag der in de verwisseling tegen bankbiljetten uitgegeven specie was dat der uitgegeven bankbiljetten tegen specie was dat der bankbiljetten tegen bankbiljetten was Het totaal der verwisselingen beliep alzoo 24.507.550,— 38.629.930,— Omtrent de Zuid-Hollandsche Oredietvereeniging kan het volgende worden medegedeeld: Er kwam in het gemeenschappelijk kapitaal (f 400.000, -) geen verandering. Het reservefonds bedroeg op ultimo December 1902 f 102.246,31 dat geheel in soliede fondsen is belegd, en afzonderlyk door Commissarissen wordt beheerd. In 1902 werd aan nieuwe credieten toegestaan een bedrag van In disconto werd genomen voor een bedrag van In deposito ontvangen voor een bedrag van en uitbetaald Het saldo der depositorekening bedroeg op December 1902 - In chequerekening werd ontvangen en uitbetaald Het saldo der chequerekening bedroeg op ultimo December 1902 Het saldo der Spaarkas bedroeg op ultimo December 1902 In de Spaarkas werd in 1902 ontvangen en uitbetaald een bedrag van Er werden 194 nieuwe boekjes uitgegeven en met 217 boekjes afgerekend, terwyl er op ultinjo December 1902 654 spaarboekjes in omloop waren. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. n n T) T> n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 673