i J it i 4 f I 33 23 f 750.000,— 93.004,- Stand op 31 Decemb. 1 Januari 190 2. Op aandeelen gestort Reservefonds Spaarinlagen Voorschottenrekening Renterekening De Haagsche Coöperatieve Voorschotvereeniging werkte be vredigend, zooals uit onderstaande opgaven blijkt: 490.000,— 218.053,— 373.207,— 395.888,12 41.457,78s f 92.985,46’’ 27.895,64 312.210,755 411.959,45 13.987.97 f 89.539,14 28.411,81 284.026,83 De uitkomsten over het jaar 1902 stelde de 's Gravenhaag- sche Crediet-vereeniging en Deposüokas in staat een dividend van 6’/2 pet. uit te keeren. 587.500,— 293.750,— Uit het jaarverslag bleek voorts: Van het maatschappelijk kapitaal, groot in 300 aandeelen, zijn geplaatst 235 aan deelen, of Het waarborgkapitaal bedraagt dus Het reservefonds bedroeg op 31 December 1902 Het totaal bedrag der op dien dag loopende credieten was De depositorekening bedroeg De spaarkas bedroeg In den safeskelder zijn thans 200 brandkastjes in door loopenden jaarhuur in gebruik. Omtrent de Algemeene Bankvereeniging wordt het volgende medegedeeld. Het maatschappelijk kapitaal, voor uitgifte in aanmerking komende, bleef onveranderd f 300.000, evenzoo dat der aandeelen in poriefeuille bedragende f 71.000,— In 1902 waren ingeschreven 149 credieten ad 706.870,— hiervan werden afgerekend 88 credieten ad, 492.980,— zoodat op ultimo December waren ingeschre ven 61 credieten adf 213.890,— Aan aandeelhouders kon worden uitgekeerd een dividend van 6 percent. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 674